9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 23‎ > ‎

29. Tường-trình về Quỹ Đền Ơn Đáp Nghĩa - Phạm Lệ Chi

Tường Trình về Quỹ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

(từ ngày 01-9-2013 đến ngày 31-01-2014)

A- Tồn Quỹ 31-08-2013: $626.00 CAD $1,276.00 USD

B- Đóng góp cho Quỹ Đền Ơn Đáp Nghĩa:

   1.  Nguyễn Phước & Nguyễn Duyên (09-01-2014) 50 USD

                                             Tổng Cộng:  0.00 CAD50.00 USD

C- Chi ra:

   1. Đền Ơn Đáp Nghĩa (10-01-14, 900 + 23 c. phí) 923 USD

   2. Đền Ơn Đáp Nghĩa (11-01-14, 600 + 17 c. phí) 617 CAD

   3. Đền Ơn Đáp Nghĩa (12-01-14, 400 + 13 c. phí) 413 USD

                                  Tổng Cộng: 617.00 CAD1,336.00 USD

         (Đã đổi 9 CAD thành 9 USD và bù thêm phần thiếu để trả tiền cước phí gởi ngày 12-01-2014).

D- Tồn Quỹ 31-01-2014:                     0.00 CAD   0.00 USD

         Chúng tôi đã cố-gắng Tường-trình về Quỹ Đền Ơn Đáp Nghĩa rất cẩn-thận và chính-xác. Tuy nhiên, Nếu Quý vị thấy có bất cứ sơ sót nào, xin vui lòng liên lạc với:

         Đ/đ Phạm-Lệ-Chi, Thủ Bổn BTS\TƯHN\GHPGHH

Số điện thoại: 209-814-3800, E-mail: lechi.luu@sbcglobal.net

để chúng tôi kịp thời điều chỉnh. Cám ơn Quý Đồng-đạo.

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 23Comments