9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 23‎ > ‎

27. THƠ: Ân Đồng Bào Nhân Loại - Bửu Hòa

          Ân Đồng Bào Nhơn Loại

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 23

 
                 Ân thứ tư đồng bào nhơn loại,

                 Phận làm người ắt phải nặng mang.

                       Cũng cùng máu đỏ da vàng,

          Từ Nam chí Bắc Hồng Bàng Rồng Tiên.

                 Tình nhơn loại vĩnh miên tôn trọng,

                 Cùng chung con Thượng Đế tương đồng.

                        Năm Châu Bốn Biển Tây Đông,

          Muôn loài vạn loại xem đồng như nhau.

                                    

                  Ân thứ tư đồng bào nhơn loại,

                  Ơn cửa nhà miếng vải ấm thân.

                         Hột cơm sanh sống ân cần,

          Tình sâu nghĩa trọng muôn phần với ta.

                  Tình làng xóm gần xa tương trợ,

                  Nghĩa nhơn loài giúp đỡ oằn vai.

                         Bao nhiêu kiếp nạn thiên tai,

         Cũng đồng chung chịu góp tay giúp vào.

                                    

                 Ân thứ tư đồng bào nhơn loại,

                 Không cần chia phụ rãy vô tình.

                        Từ Bi Hỷ Xả cao minh,

         Thâm huyền quảng huợt soi mình noi gương.

                 Tình đồng chủng phải thương phải mến,

                 Nghĩa nhơn loài nhuận mệnh nhuần ân.

                        Chứa chan dào dạt trong thân,

         Trọng ân nặng nghĩa luôn cần dồi trau.

                                    

                 Ân thứ tư đồng bào nhơn loại,

                 Hàng xuất gia cũng phải nặng mang.

                       Đàn Na thí chủ trần gian,

          Hột cơm manh áo lại càng cao sâu.

                 Bao sanh linh vươn sầu bể khổ,

                 Đang mong chờ thoát chỗ tử sanh.

                      Soi đường minh thiện chơn lành,

          Đồng về Phật Cảnh hóa sanh Liên Đài.

                                    

                   Mười Phương Chư Phật hoằng khai !!!

                                             Bửu Hòa

                                  (Sacramento, 12-25-2013)


Comments