9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 23‎ > ‎

24. THƠ: Ân Tổ Tiên Cha Mẹ - Bửu Hòa

                  Ân Tổ Tiên Cha Mẹ

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 23

 
                          Ân thứ nhứt Tổ Tiên Cha Mẹ,

                          Phải khắc ghi phận kẻ làm người.

                                  Nghĩa Cha ơn Mẹ gồm mười,

                 Tổ Tiên ơn trọng tốt tươi sinh truyền.

                          Đạo làm người trước tiên phải giữ,

                          Nhớ công lao hai chữ sinh thành.

                                  Tay chân mũi mắt vẹn lành,

                 Cha nâng mẹ đỡ tập tành ấu thơ.

                                        

                          Ân Tổ Tiên phụng thờ kính ngưỡng,

                          Ơn Mẹ Cha nuôi dưỡng chắt chiu.

                                  Trăm cay ngàn đắng đủ điều,

                 Mồ hôi nước mắt sớm chiều nắng sương.

                          Ân Tổ Tiên khai đường mở lối,

                          Ơn Mẹ Cha bao nỗi nhọc nhằn.

                                  Uống cay nuốt đắng khó khăn,

                 Không màng gian khổ ngày hằng liệu lo.

                                        

                          Ơn Tổ Tiên muốn cho đền đáp,

                          Chớ làm điều nhơ nháp vô nghì.

                                  Một lòng đạo nghĩa thực thi,

                 Tròn ơn vẹn đức nhu mì dồi trau.

                          Ơn Cha Mẹ khác nào biển cả,

                          Phận làm con quyết trả đáp đền.

                                  Sớm chiều vọng bái chớ quên,

                 Sống an chết lạc dựa nền Liên Hoa.

                                        

                          Ơn Tổ Tiên Mẹ Cha tình trọng,

                          Tiếng Rồng Tiên hòa vọng Lạc Hồng.

                                  Hồng Bàng một cõi núi sông,

                 Mồ hôi nước mắt bao công vun bồi.

                          Đạo làm người muốn tôi muốn luyện,

                          Ơn Tổ Tông Cha Mẹ nguyện nguyền.

                                  Làm lành giữ đạo trinh nguyên,

                 Đẹp mày đẹp mặt Tổ Tiên giống nòi.

                                        

                          Ân Tổ Tiên gương noi hậu thế,

                          Ơn Mẹ Cha nào dễ lợt phai.

                                  Phận người từ gái chí trai,

                 Tròn ân vẹn đức đáp rày ơn cao.

                          Mục Kiền Liên xá nào Địa Ngục,

                          Gương Mạnh Tông nẩy mục trồi măng.

                                  Nữ nam giữ đạo thường hằng,

                 Tròn ơn Tông Tổ vẹn phần hiếu trung.

                                        

                          Siêu thăng Cha Mẹ nghìn trùng !!!

                                                                       Bửu Hòa

                                                           (Sacramento 11/19/2013)


Comments