9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 23‎ > ‎

23. THƠ: Học Phật Tu Nhân - Nguyên Đỉnh

Học Phật Tu Nhân, Tôn Giáo Dân Tộc

(Khoán thủ, khoán yêu, khoán vĩ, đường luật thi)

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 23

 
BỬU      Phái     HƯNG   Truyền   GIỮA  Phật     MA

SƠN     Khai     LONG    Pháp      TÍNH  Ma       HA

KỲ        Duyên  TẠO      Khuyến  DÂN   Quy     THÍCH

HƯƠNG Mở       PHÁP    Lành      TỘC    Thánh  CA

PHẬT    Giáng   PHÙ      Trần      KHAI   Đạo     HẢO

GIÁO    Dân     HỢP      Chúng    MỞ     Thôn    HÒA

HÒA     Thời             Lập        TU      Nhân   ĐẠO

HẢO     Học      DUYÊN  Theo      PHÁP  Phật     GIA

                                           Nguyên Đỉnh


Comments