9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 23‎ > ‎

21. THƠ: Xuân - Nguyễn Hoài Ân

                                  Xuân

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 23

 
                 Xuân nầy hằng vọng Đấng Tôn Sư,

                 Trở gót, lui chân sớm trở về.

                 Cứu vớt sanh linh lìa bể khổ,

                 Dắt dìu sanh chúng khỏi bến mê.

                 Ban ân, phước huệ cho trăm họ,

                 Giải khổ, diệt nàn khắp thế gian.

                 Oan nghiệt tiêu tan, trừ thập ác,

                 Luân hồi sáu nẻo dứt nghiệp oan.

                                  San Jose, Ngày 25-12-2012

                                   Nguyễn Hoài Ân


Comments