9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 22‎ > ‎

34. Tường-trình về Quỹ TSTT - TB. Phạm Lệ Chi

Tường-trình

Quỹ Ấn-Hành Tập-San TINH-TẤN

Cập nhật từ ngày 01-3-2012 đến ngày 31-8-2013

A- Tồn Quỹ (28-02-13):  $790.00 CAD $3,389.79 USD

B- Đóng góp của Quý Đồng-đạo, các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương kể từ ngày 01-3 đến 31-8-2013:

   1.  Đđ. Lê Ngọc Thanh (04-3-2013)                     $  20 USD

   2. Đđ. NL Nguyễn Đăng Vinh (07-5-2013)            $  20 USD

   3. Đđ. Dennis Khương (07-5-2013)                      $  40 USD

   4. Ban Đại-Diện TB. Florida (Quỹ TSTT năm 2013):

 • Nguyễn Thị Mỹ-Sương  $100

 • Lê Thị Nuôi                           $  30

 • Nguyễn Thị Nô                      $  20

 • Chị Hồng                              $  20

 • Nguyễn Văn Bi                      $130

        BĐD TB. Florida cộng chung (07-5-2013): $300 USD

     5. BTS PGHH Arizona (29-6-2013)               $100 USD

     6. Nhóm ĐĐ PGHH Houston (29-6-2013)        $50 USD

     7. BTS PGHH Dallas (29-6-2013)                 $100 USD

     8. Ban Đại-Diện TB. Oklahoma (29-6-2013)    $30 USD

     9. BTS PGHH Sacramento (29-6-2013)         $100 USD

     10. Đđ Henry Nguyễn Duy Thanh (18-7-2013) $100 USD

     11. Đđ Hoàng-Phương (Victoria, Úc 19-8-13)     $63.31 USD

                                               Tổng Cộng :  $923.31 USD

  C- Chi ra:

     1.  Cước phí gởi TSTT số 21 (12-5-2013) -$  81.90 USD

     2.  Cước phí gởi TSTT số 21 (22-5-2013) -$  87.35 USD

     3.  Cước phí gởi TSTT số 21 (22-5-2013) -$108.25 USD

     4.  Chi phí ấn loát TSTT 21 (30-5-2013) -$1,500.00 USD

                                          Tổng Cộng: -$1,777.50 USD

  D- Tồn Quỹ (31-8-2013):  $790.00 CAD $2,535.60 USD

           Tất cả mọi đóng góp nhận được sau ngày 31-8-2013 sẽ được tường-trình trong Tập-San TINH-TẤN Số 23. Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo chân thành cảm tạ lòng hảo tâm của Quý Đồng-đạo, các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương đã góp phần duy-trì Tập-San TINH-TẤN, Cơ-quan Thông-tin, Liên-lạc, và Phổ-truyền Giáo-lý của Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo.

                            Phạm Lệ Chi, Thủ Bổn BTS/TƯ/HN

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN số 22

 

Comments