9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 22‎ > ‎

33. Tường-trình về Quỹ Điều Hành - TB. Phạm Lệ Chi

Tường-Trình  về Quỹ Điều-Hành

Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại GH PGHH

(từ ngày 01-03-2013 đến ngày 31-08-2013)

A- Quỹ Điều-Hành (ngày 28-2-2013):

                                                            $176.22 CAD$6,048.00 USD

B- Đóng góp của Quý Đồng-đạo, các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương kể từ ngày 01-3 đến 31-7-2013:

  1. Đđ. NL Nguyễn Đăng Vinh (07-5-2013)      $ 30 USD

  2. BTS PGHH Arizona (29-6-2013)                  100 USD

  3. Nhóm ĐĐ PGHH Houston (29-6-2013)         200 USD

  4. BTS PGHH TB Washington (29-6-2013)        300 USD

  5. BTS PGHH Dallas (29-6-2013)                     100 USD

  6. BTS PGHH Sacramento (29-6-2013)             200 USD

                         Cộng Chung (31-08-2013):  $930.00 USD

C- Chi ra:

  1.  Con dấu BTS Stockton (07-4-2013)                   -70.00 USD

  2.  In thiệp mời Đại Lễ 18/5 (16-4-2013)                 -200.00 USD

  3.  Cước phí gởi TB số 28 bằng UPS (04-6)         -200.98 USD

  4.  Đăng báo Thư Mời ĐHĐ & ĐL (05-7)               -90.40 CAD

  5.  Đăng báo Thư Mời ĐHĐ & ĐL (09-7)             -113.00 CAD

  6.  Đăng báo Thư Mời ĐHĐ & ĐL (10-7)             -113.00 CAD

  7.  Cước phí gởi Thông-Báo số 29 (10-7)           -150.94 USD

  8.  Domain PGHH Renewal 2 years (10-7-2013)  -25.00 USD

    Tổng Cộng (31-08-2013): -316.40 CAD-$646.92 USD

D- Tồn Quỹ Điều-Hành (ngày 31-08-2013):

                                        -$140.18 CAD$6,331.08 USD

Kính thưa: Quý Đồng-đạo, Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương,

         Chúng tôi đã cố-gắng Tường-trình về Quỹ Điều-hành rất cẩn-thận và chính-xác. Tuy nhiên, nếu Quý vị thấy có bất cứ sơ sót nào, xin vui lòng liên lạc với:

         Đ/đ Phạm-Lệ-Chi, Thủ Bổn BTS\TƯHN\GHPGHH

         Số điện thoại: 209-814-3800

         E-mail: lechi.luu@sbcglobal.net

để chúng tôi kịp thời điều chỉnh.

         Chân thành cảm tạ Quý Đồng-đạo.

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN số 22Comments