9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 22‎ > ‎

32. Tường-trình về Quỹ Đền Ơn ĐN - TB. Phạm Lệ Chi

Tường Trình về Quỹ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

(từ ngày 01-3-2013 đến ngày 31-8-2013)

A- Tồn Quỹ 28-02-2013: $626.00 CAD $2,361.00 USD

B- Đóng góp cho Quỹ Đền Ơn Đáp Nghĩa:

   1. BTS PGHH Sacramento (29-6-2013)           100 USD

   2. Dr. Nguyen Ngoc Giep (Spartanburg, SC; 22-8) 100 USD

                                                   Tổng cộng:  200 USD

C- Chi ra:

  1. Đền Ơn Đáp Nghĩa (950+24 c. phí 2013-6-08)   -974 USD

  2. Bùi Văn Trung & Thâm (300+11 c. phí 6-09)      -311 USD

                                                    Tổng cộng:  -1,285.00 USD

D- Tồn Quỹ 31-08-2013: $626.00 CAD $1,276.00 USD

         Nếu Quý vị thấy có bất cứ sơ sót nào, xin vui lòng liên lạc với:

         Đ/đ Phạm-Lệ-Chi, Thủ Bổn BTS\TƯHN\GHPGHH

Số điện thoại: 209-814-3800, E-mail: lechi.luu@sbcglobal.net

để chúng tôi kịp thời điều chỉnh. Cám ơn Quý Đồng-đạo.

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN số 22

 
 
Comments