9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 22‎ > ‎

31. THƠ: Mừng ngày Phật lịch - Nguyễn Hoài Ân

    MỪNG NGÀY PHẬT LỊCH PGHH

                    NĂM THỨ 74

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN số 22

 
                 Tháng năm sen nở hữu tình,

         Mười tám ngày ấy hiển linh độ đời.

                 Kỷ Mão ba chín ai ơi !

         Thầy ra cứu thế độ đời bình an.

                 Bảy bốn Phật lịch (1) rõ ràng,

         Tháng năm, mười tám khai đàn giáo dân.

                 Bớ kêu sanh chúng xa gần.

         Mau mau thức tỉnh sớm gần Bồng Lai.

                 Phật kia xuất thế ngày rày,

         Tại làng Hòa Hảo độ rày chúng sanh.

                 Ăn chay niệm Phật làm lành,

         Cầu tu Phật đạo, thực hành Tứ Ân.

                 Tam nghiệp, thập ác chớ gần,

         Mượn gươm trí huệ cắt dần tử sanh.

                 Ngũ trược, ngũ uẩn nhớm sanh,

         Ra oai thần lực cũng đành tống đi.

                 Bát nhẫn, thập thiện duy trì,

         Dị đoan, bát khổ diệt đi tức thì.

                 Trì tâm sáu chữ từ bi,

         Thân tâm thường lạc, việc gì cũng qua.

                 Lục căn, lục nhập, dại tà,

         Đừng cho chúng đến, bốn ma chớ gần.

                 Sắc, tài, danh, vị, tư, không,

         Chẳng nên chất chứa giữ lòng sạch trong.

                 Tham lam, ái, ố trong lòng,

         Cũng nên tống xuất chớ hòng bợn nhơ.

                 Tây phương chư Phật đợi chờ,

         Đưa người chìm nổi vượt bờ bến mê.

                 Nương theo Thầy Tổ quay về,

         Long Hoa dự hội dựa kề tiên bang.

                 Sum vầy Thầy tớ đôi đàng,

         Thầy trò hiệp mặt Phật đàng âu ca.

                                                 Nguyễn Hoài Ân

 

________________________

(1)  Phật lịch PGHH năm thứ 74, nghĩa là ngày Đức Thầy khai đạo đến nay được 74 năm.


Comments