9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 22‎ > ‎

30. THƠ: Ngày 18 tháng năm - Nguyễn Hoài Ân


             NGÀY 18 THÁNG NĂM

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN số 22

 
                 Lòng thành cảm động đến trời cao,

                 Mưa pháp thế gian tắm gội nào.

                 Nhuần thấm ơn Thầy khai sáng đạo,

                 Sánh bằng công đức nghĩa cù lao.

 

                 Bảy bốn năm qua rải đạo mầu,

                 Tháng năm, mười tám nhớ ơn sâu.

                 Khai nên đại đạo nền Phật giáo,

                 Hòa Hảo đạo truyền khắp năm châu.

 

                 Sanh linh trăm họ thoát thảm sầu,

                 Vũ trụ, càn khôn lý nhiệm sâu.

                 Vâng lịnh ơn trên Thầy giáng thế,

                 Cứu khổ, độ đời khỏi bể dâu.

 

                 Miền Tây mở hội đón hoa đăng,

                 Mười tám, tháng năm khắc dạ hằng.

                 Ngày Thầy mở đạo khai truyền giáo,

                 Ơn đức cao vời nỗi khó khăn.

 

                 Đèn cộ, thuyền hoa trước Tổ Đình,

                 Mừng ngày khai đạo cứu nhân sinh.

                 Đưa rước người mê rời bể khổ,

                 Dắt dìu sanh chúng khỏi điêu linh.

 

                 Công đức ơn trên tạc dạ nầy,

                 Nhắn cùng đồng đạo khắp đông, tây.

                 Trì tâm, thức tỉnh lời Thầy dạy,

                 Sẽ có ngày kia tạng mặt Thầy.

 

                 Mỗi năm cứ đến lễ mừng Thầy,

                 Dù ai xuôi ngược khắp đâu đây.

                 Lòng hằng nao nức chân quay gót,

                 Mừng hội hòa vui dưới phướn đài.

                 May mắn có Thầy đời mạt pháp,

                 Ra oai hóa độ thoát trần ai.

                 Dõi bước nghe Thầy lời chánh pháp,

                 Long Hoa phó hội xiết vui vầy.

 

                 Phật truyền khuyên dạy niệm Di Đà,

                 Giáo chỉ Đức Thầy đã dạy ta.

                 Hòa khí, hòa nhơn, hòa dị biệt,

                 Hảo tâm, hảo tánh, hảo nhân hòa.

                                            Nguyễn Hoài Ân

Comments