9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 22‎ > ‎

29. Thơ Pháp: Ý Nguyện - Nguyễn Thanh Thủy

Thơ Pháp

            Ý NGUYỆN

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN số 22

 

Ở phương xa cầu cho bá tánh,

Được bình an dầu gặp khó khăn.

Trên đường tu sao khỏi trở ngăn,

Hãy cố gắng vượt qua tất cả.

Ngày Thầy về thỏa thay tấc dạ,

Hãy rán lo lập đức bồi công.

Dầu cuộc đời lắm nỗi long đong,

Nên vững chí chớ hòng xao lảng.

Núi có chuyển, biển Đông có cạn,

Cũng không làm chểnh mảng tâm ta.

Đã quyết lòng theo gót Phật Đà,

Thì nhất định không thay, không đổi.

Cầu ơn trên Phật Thầy xá tội,

Những hành vi bất thiện xưa kia.

Mong từ nay nẽo tối xa lìa,

Theo đường Phật quang minh sáng lạng.

Trong giáo lý, Thầy khuyên nên rán,

Tu mau lên cho kịp vô thường.

Nếu chần chờ không chịu khẩn trương,

Tử thần đến vô phương kỳ hẹn.

Xem gương hạnh người xưa mà thẹn,

Nhìn lá rơi đã giác ngộ rồi.

Còn ta thì hẹn mãi không thôi.

Đợi nước ngập đến trôn mới nhảy,

Thế có phải là ta quá dại.

Cơ hội vàng sao nở bỏ qua,

Kỳ muôn thu chờ Phật định mà.

Long Hoa Hội chọn người hiền đức,

Trong đường tu ngại gì khổ cực.

Chữ Tập đề, Thầy dạy ta sao,

Bước đầu tiên phải chịu khổ nào.

Sau đắc quả muôn ngàn quí báu.

Đến Diệt đề, ta cần phải thạo,

Hạ quyết tâm gỡ tháo mê trần.

Những thói hư tật xấu của thân,

Hãy dứt bỏ không nên lưu luyến.

Đến Đạo đề, ta cần tinh tiến,

Dầu chướng duyên chớ khá sờn lòng.

Nhớ gương xưa từ phụ dầy công,

Khổ lâm Hạnh, tham thiền nhập định.

Khi đắc quả dắt dìu thiện tín,

Bốn mươi chín năm thuyết pháp độ đời.

Trên hai ngàn năm Phật Giáo rạng ngời,

Khắp bốn biển năm châu ảnh hưởng.

Nay Thầy ta noi theo gương hướng,

Đạo Vô vi của Phật giáo truyền.

Mong mọi người hiểu được căn nguyên,

Tu đúng pháp, Phật Tiên ấn chứng.

Lời thô thiển vài hàng dẫn luận,

Chúc đạo đồng bền vững đường tu.

Cầu chúng sanh thoát khỏi Diêm phù,

Đồng cộng bái hướng về Cực Lạc…

                                     NGUYỄN THANH THỦY (VA)

                                    Friday, 24 April 2013

                                    (ngày 15 tháng 3 âl năm Quý Tỵ)


Comments