9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 22‎ > ‎

28. THƠ: Tháng Năm Mười Tám - Tầm Long

          THÁNG NĂM MƯỜI TÁM

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN số 22

 
                 Ký ức là kho tàng bất tử,

                 Sống ở trong tạng thức chúng sanh.

                          Tháng năm, mười tám đành rành,

         Nhằm năm Kỷ Mão, Phật dành cho dân.

                 Làng Hòa Hảo địa danh ghi dấu,

                 Ven sông Tiền, nhược thủy tang bồng.

                          PHẬT GIÁO HÒA HẢO khai thông,

         ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ độ trong hữu tình.

                 Nền đạo Phật, sân Trình đáo ngõ,

                 Nhà nông gia tay lấm chân bùn.

                          Tám điều răn cấm mà dùng,

         An hòa thế giới, phước chung muôn loài.

                 Phận làm người TỨ ÂN dốc trả,

                 Bốn ngày chay là đã bắt đầu.

                          Nếu mà muốn thoát khổ sầu,

         Trường chay niệm Phật, nguyện cầu Tây phương.

                 Nhớ thuở trước Thích Ca hoằng hóa,

                 Duy Ma Cật sư sĩ tại gia.

                          Làm cho khiếp vía Quỷ ma,

         Thập đại đệ tử, ai mà dám tranh.

                 Nay Thầy đã dành đường mở ngõ,

                 Canh tân nền đạo Phật nước nhà.

                          Dân lành như thể Duy Ma,

         Cày sâu cuốc bẫm mà ta tu hành.

                 Thời Pháp thuộc sưu cao, thuế nặng,

                 Thầy ra đời như vị cứu tinh.

                          Nhơn dân đã rõ sự tình,

         Đền ân đất nước, hy sinh thân mình.

                 Việt gian tính mưu thần chước quỷ,

                 Người dân hiền lòng dạ thẳng ngay.

                          Tháng năm, mười tám là ngày,

         Kỷ niệm khai Đạo, Phật rày đến đây.

                 Đèn thủy lục, rồng mây du hí,

                 Dân tứ phương tựu kín ven sông.

                          Ba ngày Đại Lễ đại đồng,

         Xe hoa lên xuống, thành công rỡ ràng.

                  Trạm cơm thí bên đàng tấp nập,

                 Khách vào ăn “tự diễn tự biên”.

                          Cơm thì chay lạt thường xuyên,

         Ăn xong, quán hẹn thường niên lại mời…

                                                      TẦM LONG


Comments