9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 22‎ > ‎

27. Thơ Pháp: Đường về lạc cảnh - Trúc Thùy

Thơ Pháp

      ĐƯỜNG VỀ LẠC CẢNH

         Nam mô Bổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật

                     Nam mô A Di Đà Phật !

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN số 22

 
                 Định tâm phủi sạch bụi trần,

         Đường về Tịnh độ không gần không xa.

                 Gần do tín nguyện tâm ta,

         Xa bởi chẳng chịu thiết tha chữ hành.

                 Muốn cho một kiếp Vãng sanh,

         Luôn gìn Phật hiệu, Tây thành ắt qua.

                 Lắng lòng nghe tiếng chuông xa,

         Hồn như thanh thoát, Di Đà nương theo.

                 Cầu mong qua chốn hiểm nghèo,

         Trần lao ngũ trược chớ đeo vào mình.

                 Lời Thầy sớm tối chặt gìn,

         Chớ nên lơi lỏng dễ sinh thối lùi.

                  Quyết tâm học Phật tu vui,

         An bần lạc đạo lánh mùi lợi danh.

                 Tương lai đến được cõi thanh,

         Có ao thất bảo có thành nguy nga.

                 Chim kêu gió pháp mưa hoa,

         Tần-Già, Khổng-Mạn, chan hòa diệu âm.

                 Nước Bát Công-đức thậm thâm,

         Uống vào trưởng dưỡng căn tâm mạnh lành,

                 Chứng thành a bệ đành rành,

         Không còn trở lại tử sanh cõi trần.

                 Hoa sen đúng hạn nở dần,

         Một ngày cho đến bảy lần bảy thôi.

                 Thoát vòng lục đạo luân hồi,

         Vượt lên ba cõi gần ngôi Phật Đà.

                 Hằng ngày đi dự Pháp xa,

         Trở về không trễ buổi mà trưa đâu.

                 Đất vàng tỏa sáng nhiệm mầu,

         Món ăn, thức uống sẵn chầu ý ta.

                 Nếu ai chuyên niệm Di Đà,

         Lâm chung chắc chắn sang qua cõi lành.

                 Niệm Phật hãy gắng niệm rành,

         Đừng cho nghiệp sát nẩy sanh hằng ngày.

                 Cũng đừng gây chuyện với ai,

         Cũng đừng đâm thọc chê bai làm gì.

                 Niệm Phật tập tánh nhu mì,

         Từ bi bác ái hãy ghi vào lòng.

                 Nghĩa nhân rán liệu cho xong,

         Đến ngày chung cuộc thong dong nhẹ nhàng.

                 Niệm Phật giới luật nghiêm trang,

         Không tâm ô tạp, không mang tâm tà.

                 Hành vi ích kỷ tránh xa,

         Bao dung đại lượng mới là đáng khen.

                 Niệm Phật chớ có bon chen,

         Hơn thua tranh đoạt, ố hoen lòng mình.

                 Niệm Phật tình nghĩa chặt gìn,

         Không nên nay ghét, mai khinh làm gì.

                 Niệm Phật thì phải hành y,

         Giữ lòng thanh tịnh từ bi thương người.

                 Niệm Phật làm chủ nói cười.

         Trang nghiêm hòa nhã vàng mười khó so.

                 Niệm Phật phải dẹp tánh lo,

         Điền viên sự sản cân đo cùng người.

                 Niệm Phật chớ có biếng lười,

         Bê tha giải đãi dể ngươi lời Thầy.

                 Niệm Phật phát nguyện về Tây,

         Mong ngày chung cuộc đủ đầy phước duyên.

                 Thánh chúng ứng hiện đến liền,

         Oai thần nhiếp hóa về miền Tây phương.

                 Luận bàn thô thiển vài chương,

         Cầu cho tất cả thẳng đường về Tây…

                           Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

                                      Nam mô A Di Đà Phật !

                                  TRÚC THÙY (Nam California)

            Tuesday- Apr 23, 2013.(ngày 14 tháng 3 âl, năm Quý Tỵ)


Comments