9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 22‎ > ‎

26. Thơ Pháp: Ảo Mộng - Nguyễn Thanh Thủy

Thơ Pháp

                ẢO MỘNG

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN số 22

 

Nhìn cuộc thế bốn bề nổi sóng,

Thương nhơn sanh thống khổ vô cùng.

Bởi vô minh chẳng biết thỉ chung,

Nên mãi mãi đắm chìm cảnh khổ !

Mắt nhìn thấy đớn đau tột độ !

Muốn giúp cho hết thảy bớt sầu.

Những nghiệp trần đã tạo từ lâu,

Nên không thấy đường đi nẻo bước.

Lòng ngao ngán cảnh trần ô trược,

Muốn về ngay không muốn ở thêm.

Nhưng thương ai còn mãi đắm chìm,

Không thấy lối về nơi Phật cảnh.

Nghiệp đeo mang mê mờ ảo ảnh,

Mà sao ai không chịu tỉnh ra.

Cảnh khổ sầu thương ghét Ta bà,

Không giác ngộ để tìm giải thoát.

Chốn trần gian tranh giành cướp đoạt,

Của tiền nhiều chỉ hại thêm thôi.

Lòng thầm mong sanh chúng qui hồi,

Sớm thức tỉnh kẻo không còn kịp.

Đây viết ra vài hàng nhắn gởi,

Nếu bá gia ai có hữu duyên.

Xem thơ nầy xin phát thệ nguyền,

Cầu sám hối hồi đầu nhanh chóng.

Chuyện thế gian như tuồng hát bóng,

Đủ thứ trò lừa bịp nhân sanh.

Lòng từ bi yên lặng sao đành,

Ôi! Thương quá! Không sao nói hết.

Ngày qua ngày đi vào cõi chết!

Thấy việc đời như chỉ treo chuông.

Sự đói nghèo, tật bệnh khôn lường,

Khắp Âu-Á như Thầy đã nói.

Cõi tạm bợ như bèo trôi nổi,

Thế giới nầy sẽ sớm đổi thay.

Hãy cùng nhau cầu nguyện hằng ngày,

Cho sanh chúng thoát vòng tục lụy.

Nhưng không dễ phải người có chí,

Vì phần đông mê tối vô cùng.

Đã bao lần nhắc nhở riêng, chung,

Không giác ngộ còn thêm dèm xiểm.

Không ai dám nói rằng mình hiểu,

Ngay cả thân nhiều lúc muốn xiêu.

Nhưng ít ra cũng hiểu một điều,

Đời là Mộng, Mộng đời tan hợp.

Khi ta ngủ…đó là Tiểu mộng,

Lúc thức rồi, Đại mộng là đây.

Bởi u mê không hiểu lời Thầy,

Tưởng là thật nên ta tạo nghiệp.

Thầy xót thương cho nên còn kịp,

Tới duyên lành gặp được Giảng Kinh.

Khi xem xong phải bắt rùn mình,

Và từ đó phát lời sám hối.

Ở Tây phương, Phật Thầy chứng giám,

Xin cho con sớm đắc đạo mầu.

Thệ nguyện cầu độ hết đâu đâu,

Khắp thế giới mười phương quốc độ.

Tam ác đạo cũng xin tế khổ,

Giúp chúng sanh giải thoát như con.

Cầu ơn trên chứng giám lòng son,

Cho con trẻ đạt thành ước nguyện.

                          Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

                          Nam mô A Di Đà Phật !

                                                     NGUYỄN THANH THỦY (VA)

                                           Thủ đô Hoa thịnh Đốn, tiết Xuân 2013


Comments