9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 21‎ > ‎

31. Tường-trình Quỹ Ấn-Hành TSTT - TB Phạm-Lệ-Chi


Tường-trình

Quỹ Ấn-Hành Tập-San TINH-TẤN

Cập nhật từ ngày 01-8-2012 đến ngày 28-2-2013

A- Tồn Quỹ (31-7-2012): $790.00 CAD và $3469.79 USD

         Chi-phí ấn-loát TS TT số 20 (31-10):    -$1,500.00 USD

                                  Tồn Quỹ:   $790.00 CAD $1,969.79 USD

B- Đóng góp của Quý Đồng-đạo, các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương kể từ ngày 1-8 đến 28-02-2013:

   1.   Đđ Nguyễn Tấn Ngộ (22-8-2012) ......... $  20 USD

   2.   Ô.B. Nguyễn Thành Long (22-8-2012)    $  50 USD

   3.   BĐD. PGHH Florida (5-10-2012) ........    $150 USD

   4.   Đđ Đỗ Thành Tâm tự Xén (5-10-2012)   $  50 USD

   5.   Ô.B. Hà Công Tư (29-10-2012) ...........  $  50 USD

   6.   Ô.B. Huỳnh Bá Thanh (29-10-2012) ....  $  30 USD

   7.   Ô.B. Trần Văn Banh (29-10-2012) .......  $100 USD

   8.   Thuy T. Ho & Muoi Banh Xam (29-10)     $100 USD

   9.   BTS. PGHH Sacramento (29-10-2012)    $150 USD

   10. BTS. PGHH Georgia (30-10-2012) .......  $400 USD

   11. Ô.B. Lưu Phước Thiện (02-11-2012) ....   $275 USD

   12. Đđ. Bùi Văn Mỹ (23-11-2012) .............  $  20 USD

   13. Đđ. Nguyễn Minh Phượng (Sydney, 23-11)   $300 USD

   14. BTS. PGHH Houston (27-11-2012) ......   $200 USD

                                              Tổng Cộng:  $1,895 USD

C- Chi ra:

   1. Cước phí gởi TSTT 20 (VHT 02-11-2012)   -$200 USD

   2. Cước phí gởi TSTT 20 (LPT 02-11-2012)    -$275 USD

                                                  Tổng Cộng: -$475 USD

D- Tồn Quỹ (28-02-13):  $790.00 CAD $3,389.79 USD

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 21

 
         Tất cả mọi đóng góp nhận được sau ngày 28-2-2013 sẽ được tường-trình trong Tập-San TINH-TẤN Số 22. Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo chân thành cảm tạ lòng hảo tâm của Quý Đồng-đạo, các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương đã góp phần duy-trì Tập-San TINH-TẤN, Cơ-quan Thông-tin, Liên-lạc, và Phổ-truyền Giáo-lý của Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo.

Kính thưa: Quý Đồng-đạo, Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương,

         Chúng tôi đã cố-gắng tường-trình về Quỹ Ấn-hành Tập-San Tinh-Tấn rất cẩn-thận và chính-xác. Tuy nhiên, nếu Quý vị thấy có bất cứ sơ sót nào, xin vui lòng liên lạc với:

    Đ/đ Phạm-Lệ-Chi, Thủ Bổn BTS\TƯHN\GHPGHH

Comments