9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 21‎ > ‎

30. Tường-trình Quỹ Điều-Hành - TB Phạm-Lệ-Chi

Tường-trình  về Quỹ Điều-Hành

Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại GH PGHH

(từ ngày 31-07-2012 đến ngày 28-02-2013)

A- Quỹ Điều-Hành (ngày 31-7-2012):

                                                       $207.45 CAD    $6,494.80 USD

B- Chi ra:

  1. Bank Monthly Services Charge (31-8-2012)  -$  1.95 CAD

  2. Bank Monthly Services Charge (28-9-2012)  -$  1.95 CAD

  3. Bank Monthly Services Charge (31-10-2012) -$  1.95 CAD

  4. Bank Monthly Services Charge (31-10-2012)  -$ 1.95 USD

  5.  Gởi SGTVTB đến Úc Châu (11-11-2012)       -$19.03 CAD

  6. Gởi Bằng Khen đến BTS TB Washington     -$  2.37 CAD

   7. Bank Monthly Services Charge (30-11-2012) -$ 1.95 CAD

  8. Bank Monthly Services Charge (30-11-2012)  -$ 1.95 USD

  9. Văn phòng phẩm cho C Thư Ký (24-12)      -$300.00 USD

  10.Bank Monthly Services Charge (31-12-2012) -$  2.03 CAD

  11.Bank Monthly Services Charge (31-12-2012)  -$ 1.95 USD

  12.Check Order 00318 (24-01-2013)              -$39.00 USD

  13.Website annual maintenance (25-01-13)     -$100.00 USD

  14.Bank Monthly Services Charge (31-01-2013)  -$ 1.95 USD

  Tổng Cộng (28-02-2013) -$31.23 CAD-$446.80 USD

C- Tồn Quỹ Điều-Hành (ngày 28-02-2013):

                                           $176.22 CAD$6,048.00 USD

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 21

 
    Nếu Quý vị thấy có bất cứ sơ sót nào, xin vui lòng liên lạc với:

     Đ/đ Phạm-Lệ-Chi, Thủ Bổn BTS\TƯHN\GHPGHH

     Số điện thoại: 209-814-3800,
     E-mail: lechi.luu@sbcglobal.net

để chúng tôi kịp thời điều chỉnh. Cám ơn Quý Đồng-đạo.


Comments