9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 21‎ > ‎

29. Tường-trình Quỹ Đền Ơn Đáp Nghĩa - TB Phạm-Lệ-Chi


Tường-trình về Quỹ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

(từ ngày 01-8-2012 đến ngày 28-02-2013)

A- Tồn Quỹ  31-7-2012:     $626.00 CAD    $602.00 USD

B- Đóng góp cho Quỹ Đền Ơn Đáp Nghĩa:

   1. Allan Cao & Đặng Thanh Lan (29-10) ...    $350 USD

   2. Giải TDTG Nguyễn Kim Điền (26-10)...   $2,431 USD

(Xin chú ý: Giải-thưởng Tự-Do Tôn-Giáo Nguyễn-Kim-Điền 2012 là $2,500 USD, nhưng chuyển sang tiền EURO tại Đức, rồi lại chuyển trở lại tiền USD trước khi gởi về VN nên bị mất tiền huê-hồng ngân-hàng 2 lần là $69 USD).

   3. GĐ. Ẩn danh (Venice, CA, 05-01-2013) ...   $5,000 USD

                                           Tổng Cộng:  $7,781.00 USD

C- Chi ra:

   1. Gởi cho VVB ($100+$7 cước phí 16-8-2012) -$  107 USD

   2. Gởi cho NVĐ ($200+$9 cước phí 16-8-2012) -$  209 USD

   3. Gởi cho VVTL ($2500+$65 cước phí 26-10) -$2,565 USD

   4. Gởi cho Út HL ($350+$12 cuớc phí 16-11)  -$   362 USD

   5. Công tác ĐƠĐN ($950+24 cuớc phí 21-01) -$   974 USD

   6. Công tác ĐƠĐN ($950+24 cuớc phí 23-01) -$   974 USD

   8. Gởi cho BVT&T ($300+$11 cuớc phí 23-01) -$   311 USD

   9. Gởi cho VVB&D ($300+$11 cuớc phí 25-01) -$  311 USD

  10. Công tác ĐƠĐN ($200+9 cuớc phí 25-01-13) -$ 209 USD

                                       Tổng Cộng: -$6,022.00 USD

D- Tồn Quỹ 28-02-2013: $626.00 CAD $2,361.00 USD

Kính thưa: Quý Đồng-đạo, Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương,

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 21

 
    Chúng tôi đã cố-gắng Tường-trình về Quỹ Đền Ơn Đáp Nghĩa rất cẩn-thận và chính-xác. Tuy nhiên, nếu Quý vị thấy có bất cứ sơ sót nào, xin vui lòng liên lạc với:

     Đ/đ Phạm-Lệ-Chi, Thủ Bổn BTS\TƯHN\GHPGHH

     Số điện thoại: 209-814-3800

     E-mail: lechi.luu@sbcglobal.net

để chúng tôi kịp thời điều chỉnh. Chân thành cảm tạ Quý Đồng-đạo.

Comments