9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 21‎ > ‎

03. Lời Chúc Tết của BTSTƯHN - Nguyễn-Trung-Hiếu

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel 905-619-0398  916-731-8331  Fax 905-619-039

E-mail: btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

LỜI CHÚC TẾT

Của BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

năm Quý-Tỵ 2013

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 21

 
         Trước thềm Tân-niên Quý-Tỵ, với ước-vọng và niềm tin vào sự tuần-hoàn đổi thay huyền-diệu của tạo-hóa, thay mặt Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo, chúng tôi xin trân-trọng và thân-ái kính chúc:

-   Quý vị Lãnh-đạo tinh-thần các Tôn-giáo,

-   Quý vị Đại-biểu Dân-cử,

-   Quý vị Đại-diện Cộng-đồng, Hội-đoàn, Tổ-chức, Đảng-phái,

-   Quý vị Đại-diện các Cơ-quan Truyền-thông,

-   Quý Đồng-hương, Đồng-bào các giới, Quý Tín-hữu, Đồng-đạo trong và ngoài nước,

một Năm Mới dồi-dào sức-khỏe, an-khang thịnh-vượng, phúc-đức viên-dung, vạn sự đắc thành.

         Nhân dịp nầy, xin cùng hiệp tâm cầu nguyện cho Đất Nước Việt-Nam sớm được tự-do, lãnh-thổ vẹn toàn, quốc-nạn thoát qua, pháp-nạn giải-trừ, dân-chủ nhân-quyền tái-lập để toàn-dân được sống trong cảnh thanh-bình, an-cư lạc-nghiệp, hạnh-phúc ấm no.

         Thế-giới hòa-bình, chúng-sanh an lạc.

         Cộng-Đồng Người Việt Hải-Ngoại  khắp nơi đoàn-kết thương yêu nhau, chung vai góp sức xây-dựng phát-triển, kiên-cường bảo-vệ và phát-huy chánh-nghĩa quốc-gia, truyền-thống văn-hóa dân-tộc.

         Xin Ơn Trên, các Đấng Thiêng-Liêng, Hồng-Ân Tam-Bảo gia-hộ cho toàn-thể Chư Liệt Vị.

         Trân-trọng kính chúc.

               Nam Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật

                Hoa-Kỳ, ngày 05 tháng 2 năm 2013

            TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

                                   Hội-Trưởng

                                       (ấn ký)

                           NGUYỄN-TRUNG-HIẾU
Comments