9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 20‎ > ‎

39. Thư tín - TSTT


THƯ TÍN:

            Tòa Soạn TSTT đã nhận được các bài sau đây:

            - Những mẩu chuyện bên Thầy của tác giả Huỳnh Chi,

            - Đức HUỲNH PHÚ SỔ Chủ TrươngToàn Dân Chánh Trị của tác giả Nguyễn Quang Duy,

            - Thánh Vương (phần 2) của tác giả Trần Phú Hữu.

            số trang báo có hạn, nên Tòa Soạn rất tiếc không thể đăng tất cả các bài nhận được trong số nầy, sẽ đăng trong các số sau. Xin cáo lỗi cùng tác-giả và kính mong tác-giả vui lòng thông-cảm.

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 20

                                                             TSTT

Comments