9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 20‎ > ‎

37. Tường-trình về Quỹ Tập-San Tinh-Tấn - Phạm Lệ Chi

Tường-trình

Quỹ Ấn-Hành Tập-San TINH-TẤN

Cập nhật từ ngày 19-1-2012 đến ngày 31-7-2012

A- Tồn Quỹ (18-1-2012): $270.00 CAD và $3544.94 USD

         Chi-phí ấn-hành TS Tinh-Tấn số 19:  -$2010.15 USD

                 Tồn Quỹ:      $270.00 CAD $1534.79 USD

B- Đóng góp của Quý Đồng-đạo, các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương kể từ ngày 19-1 đến 06-7-2012:

   1. Đđ Lisa Lý (9-2-2012) ................... .......  $ 100.00 USD

   2. Đđ Phan Kim Chi (3-3-2012) .................  $   55.00 USD

   3. BTS Calgary (30-4-2012)       $120.00 CAD

   4. Gđ Đđ Nguyễn Tấn Hưng (17-4-2012)      $   30.00 USD

   5. Đđ Đỗ văn Xén (07-5-2012) .................. $   30.00 USD

   6. Đđ Nguyễn Chi Van (10-5-2012) ...........  $   50.00 USD

   7. Đđ Khương Đen (16-5-2012) ................  $   40.00 USD

   8. GH TB Washington (15-6-2012) ............  $ 220.00 USD

                 - Ban Trị Sự TB Washington   $150.00

                 - HT Trần Minh Liễm              $  50.00

                 - Đđ Nguyễn Văn Đẩu           $  20.00

   9. Đđ Hoàng Thế Sung (26-6-2012) ........... $  20.00 USD

        Tồn Quỹ (06-7-2012): $390.00 CAD $2079.79 USD

C- Đóng góp của Quý Đồng-đạo, các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương ngày Đại-Hội Đạo (07-7-2012):

   1.  BTS PGHH Houston ………………........          $ 100.00 USD

   2.  BTS PGHH Dallas ........................           $ 100.00 USD

   3.  BTS PGHH Sacramento ................           $ 100.00 USD

   4.  BTS PGHH Washington DC ...........           $ 100.00 USD

   5.  BĐD PGHH Oklahoma ..................           $   50.00 USD

   6.  BĐD PGHH Florida ...............................  $ 150.00 USD

   7.  BTS PGHH Miền Nam California …........... $ 100.00 USD

   8.  BTS PGHH Toronto (số 20 & 21) ... $400 CAD

   9.  BTS PGHH Arizona ……………….................  $ 100.00 USD

   10. Đđ Lưu Phước Thiện & Lệ Chi ...............  $ 100.00 USD

   11. Đđ Phạm Bình Tây ..............................  $ 100.00 USD

   12. BTS PGHH Miền Bắc California …...........  $ 300.00 USD

   13. Đđ Đỗ Kim Quang ..............................  $   50.00 USD

         Tổng cộng (07-7-2012): $400 CAD$1350.00 USD

   14. Dân Xã Đảng (27-7-2012) ………............ $   40.00 USD

D- Tồn Quỹ (31-7-2012): $790.00 CAD$3469.79 USD

         Tất cả mọi đóng góp nhận được sau ngày 31-7-2012 sẽ được tường-trình trong Tập-San TINH-TẤN Số 21. Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo chân thành cảm tạ lòng hảo tâm của Quý Đồng-đạo, các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương đã góp phần duy-trì Tập-San TINH-TẤN, Cơ-quan Thông-tin, Liên-lạc, và Phổ-truyền Giáo-lý của Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo.

                                                   Phạm Lệ Chi

                                                   Tân Thủ Bổn BTS/TƯ/HN

 

  

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 20

Comments