9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 20‎ > ‎

36. Tường-trình về Quỹ Điều Hành - Phạm-Lệ-Chi

Tường-Trình  về Quỹ Điều-Hành

Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại GH PGHH

(từ ngày 18-6-2011 đến ngày 31-7-2012)

A- Thu vào:

1. Ngân quỹ bàn giao từ Ban Trị-Sự TƯ/HN nhiệm kỳ 3 gia hạn (18-6-2011) …………………… $   88.00 USD

2. Đóng góp của Quý Đồng-đạo, các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương ngày Đại-Hội Đạo (18-6-2011):

       1-   Đđ Lưu Phước Thiện & Lệ Chi ....... $ 100.00 USD

       2-   Đđ Huỳnh Văn Hiệp .................... $ 100.00 USD

       3-   BTS PGHH Tiểu Bang Washington   $ 100.00 USD

       4-   Đđ Phạm Bình Tây (Cố Vấn) ........  $ 100.00 USD

       5-   BTS PGHH Houston ....................  $ 100.00 USD

       6-   BTS PGHH Dallas .......................  $   50.00 USD

       7-   BTS PGHH Sacramento ...............  $ 100.00 USD

       8-   BTS PGHH Arizona .....................  $ 100.00 USD

       9-   BĐD PGHH Rochester .................  $ 100.00 USD

       10- BTS PGHH Toronto .....................  $ 200.00 USD

       11- BTS PGHH Calgary .....................  $ 100.00 USD

       12- BTS PGHH Miền Bắc California .....  $ 100.00 USD

       13- BĐD PGHH Oklahoma ................. $   60.00 USD

       14- BTS PGHH Georgia ..................... $ 100.00 USD

       15- BĐD PGHH Florida .....................  $ 100.00 USD

       16- BTS PGHH Miền Nam California ...  $ 100.00 USD

                 Tổng Cộng (18-6-2011):      $1610.00 USD

3.  Đđ Bùi Thiện Huệ (13/07/2011) .........  $ 100.00 USD

4.  Đđ Nguyễn Ngọc Hà (04-11-2011)  $115.00 CAD

5.  Đđ Sarah Huỳnh (28-12-2011) ..........  $ 100.00 USD

6.  Đđ Trương Ngọc Thung (07-5-2012) ...  $ 100.00 USD

7. Đóng góp của Quý Đồng-đạo, các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương ngày Đại-Hội Đạo (07-7-2012):

       1-   BTS PGHH Houston ....................  $ 100.00 USD

       2-   BTS PGHH Dallas .......................  $ 100.00 USD

       3-   BTS PGHH Sacramento ...............  $ 100.00 USD

       4-   BTS PGHH Washington DC ..........  $ 100.00 USD

       5-   BĐD PGHH Oklahoma ................. $   50.00 USD

       6-   BĐD PGHH Florida ...................... $ 150.00 USD

       7-   BTS PGHH Miền Nam California ...  $ 100.00 USD

       8-   GH PGHH Tiểu Bang Washington    $ 250.00 USD

                 Ban Trị Sự                   $100.00

                 HT Trần Minh Liễm       $100.00

              ĐĐ Nguyễn Văn Đẩu    $  50.00

       9-   BTS PGHH Toronto $ 200.00 CAD

       10- BTS PGHH Arizona .....................  $ 100.00 USD

       11- Đđ Lưu Phước Thiện & Lệ Chi .......  $ 100.00 USD

       12- Đđ Phạm Bình Tây (Cố Vấn) ........  $ 100.00 USD

       13- BTS PGHH Miền Bắc California ..... $5000.00 USD

Tổng Cộng (07-7-2012): $200.00 CAD $6250.00 USD

   Thu vào tổng cộng:      $315.00 CAD $8160.00 USD

B- Chi ra:

1.   Giúp Gđ Trần Hoài Ân (bao gồm $5 cước phí)       -$ 205.00 USD

2.   Chi phí làm Stamp (14-7-2011) .....................   -$ 100.00 USD

3.   Chi phí cho website PGHH ............................    -$ 100.00 USD

4.   Tặng BTC giải TdTg NKD (3-10-2012) ............    -$ 100.00 USD

5.   Phí gởi SG cho Calgary & Seatle (02-12)  -$  90.00 CAD

6.   Phí gởi Giải Thưởng TdTg NKD về VN ................  -$  71.60 USD

7.   Chi phí văn phòng phẩm (20-1-2012)  .............. -$ 300.00 USD

8.   Chi phí in thiệp mời 18/5 (28-3-2012) .............. -$ 220.00 USD

9.   Chi phí văn phòng phẩm (23-7-2012) ............... -$ 300.00 USD

10. Phí tổn Ngân Hàng từ 01-10-2011 đến

    31-7-2012 (USD account) ...............................   -$   18.60 USD

11. Phí tổn Ngân Hàng từ 04-11-2011 đến

    31-7-2012 (CAD account) ....................  -$   17.55 CAD

12. Tặng BTC Đại-hội Đạo & Đại lễ (07-7) ..........      -$ 250.00 USD

                  Chi ra tổng cộng:  -$107.55 CAD    -$1665.20 USD

C- Tồn Quỹ Điều-Hành:

                    Ngày 31-7-2012:       $207.45 CAD    $6,494.80 USD

Kính thưa: Quý Đồng-đạo, Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương,

         Chúng tôi đã cố-gắng Tường-trình về Quỹ Điều-hành rất cẩn-thận và chính-xác. Tuy nhiên, nếu Quý vị thấy có bất cứ sơ-sót nào, xin vui lòng liên-lạc với:

         Đ/đ Phạm-Lệ-Chi, Thủ Bổn BTS\TƯHN\GHPGHH

         Số điện thoại: 209-814-3800

         E-mail: lechi.luu@sbcglobal.net

để chúng tôi kịp thời điều-chỉnh. Chân thành cảm-tạ Quý Đồng-đạo.

 

 

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 20

 

Comments