9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 20‎ > ‎

35. Tường-Trình về Quỹ Đền Ơn Đáp Nghĩa - Phạm-Lệ-Chi

TƯỜNG TRÌNH  QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

(từ ngày 01-2-2012 đến ngày 31-7-2012)

A- Tồn Quỹ  01-2-2012:  -$24.00 CAD  và  $669.00 USD

B- Đồng-đạo đóng góp cho Quỹ Đền Ơn Đáp Nghĩa:

1. ĐĐ Trương Ngọc Thung     30-5-2012 …       $100.00 USD

2. Giáo Hội PGHH Georgia     30-5-2012 …       $300.00 USD

3. ĐĐ Lê Ngọc Anh               30-5-2012 …       $100.00 USD

4. ĐĐ Nguyễn Đăng Vinh      31-5-2012 …       $  20.00 USD

5. Giáo Hội PGHH Florida      31-5-2012 …       $400.00 USD

6. Giáo-Hội PGHH Bắc Cali    14-6-2012 …       $540.00 USD

        Thiện – Lệ Chi                     $100.00

        Ô. Bà Đặng Thành Tâm        $100.00

        Vương Học Thiêm                $  20.00

        Võ Văn Mỹ                          $  40.00

        Kim Thoa                            $  20.00

        Gia-đình chị Hiển                 $  40.00

        Trần Nhi (chị 4 Liễn)            $  20.00

        Anh Tám Lễ                         $  20.00

        Chị Hoàng Mai                     $  20.00

        Nguyễn Trung Hưng             $  20.00

        Nguyễn Tấn Ngộ                  $  20.00

        Ô. Bà Bình Tây                    $100.00

        Sáu Mậu                             $  20.00

                                Tổng cộng: $540.00 USD

7. GH PGHH Washington DC 14-6-2012 ...       $400.00 USD

8. GH PGHH Calgary    4-11-2011 …       $210.00 CAD

                                 14-6-2012 …       $  40.00 CAD

                                         Tổng cộng: $250.00 CAD

9. GH PGHH TB Washington 15-6-2012 … $230.00 USD

        Ban Trị Sự                          $100.00

        HT Trần Minh Liễm              $  50.00

        ĐĐ Nguyễn Văn Đẩu           $  30.00

        ĐĐ Huỳnh Minh Châu          $  50.00

                                Tổng cộng: $230.00 USD

10. GH PGHH Toronto   16-6-2012        $400.00  CAD

        Nguyễn Thị Biền                  $  50.00

        Cô Sáu Huệ-Hạnh                $  20.00

        Tạ Văn Mây                         $  30.00

        Ô.B. Võ Văn Thơi                 $  50.00

        Thành Tín                           $  20.00

        Ô.B. Lương Văn Chum          $  50.00

        Ô.B. Hà Văn Khinh               $  20.00

        Huỳnh Cúc & Đinh Cận         $  40.00

        Võ Văn Chờ                         $  30.00

        Nguyễn Thị Ngọc-Mai           $  20.00

        Ô.B. Nguyễn Trung Hiếu       $  70.00

                                Tổng cộng:  $400.00 CAD

          Tổng cộng tiền Tồn Quỹ & Đồng-đạo đóng góp:

                                          $626.00 CAD  và  $2759.00 USD

C- Chi ra:

1. Gởi về VN ($950+$24 cước phí 16-6-2012)   -$  974.00 USD

2. Gởi về VN ($950+$24 cước phí 18-6-2012)   -$  974.00 USD

3. Gởi cho TTG ($200+$ 9 cước phí 31-7-2012) -$  209.00 USD

                                             Tổng Cộng:     -$2157.00 USD

D- Tồn Quỹ  31-7-2012:    $626.00 CAD   $602.00 USD

 
                     Phạm Lệ Chi
                  Thủ Bổn BTS/TƯ/HN

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 20


 
Comments