9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 20‎ > ‎

31. THƠ: Sống Đúng - Tầm Long


                                     SỐNG ĐÚNG
                                 (Bài thơ thuận nghịch độc)

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 20

 
                        Bình thường lối sống chẳng đua tranh,

                        Đạm bạc tương chao tưởng việc lành.

                        Nhìn ngắm đất trời như cảm nhận.

                        Đổi dời muôn vật tánh Năng Sanh.

                        Tin nhân nghiệp báo là chơn lý,

                        Tịnh Độ phương Tây nguyện đạt thành,

                        Gìn giữ thói quen ngồi niệm Phật,

                        Mình là sống đúng một ngày thanh…

                                                  *
                                                *   *

                        Thanh ngày một đúng sống là mình,

                        Phật niệm ngồi quen thói giữ gìn.

                        Thành đạt nguyện Tây phương độ tịnh,

                        Lý chơn là báo nghiệp nhân tin.

                        Sanh năng tánh vật muôn dời đổi,

                        Nhận cảm như trời đất ngắm nhìn.

                        Lành việc tưởng chao tương bạc đạm,

                        Tranh đua chẳng sống lối thường bình.

                                               Cali, ngày 19/04/2012

                                                       TẦM LONG
 
 
Hoa Sen
 
Comments