9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 20‎ > ‎

30. THƠ: Thấy Tánh - Tầm Long


                                            THẤY TÁNH

        Tri tầm “cho gặp Chủ nhơn ông”,

        Vũ trụ bao la lý diệu không.

        Bốn tánh: Năng Sanh cùng Chiếu Kiến,

        Thường Hằng, Thanh Tịnh phải tường thông…

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 20

                        Tường thông đặc tánh của Năng Sanh,

                        Sáng tạo, nghĩ suy pháp tướng thành.

                        Năng biến nhân sanh và vạn vật,

                        Cho đời an lạc lẫn đua tranh.

        Đua tranh hành thiện, phước trời ban,

        Bát nhã vô sư ánh Đạo vàng.

        Chiếu Kiến, chiếu soi là tánh giác,

        Tự tâm, ta biết chọn con đàng…

                        Con đàng hằng hữu của tâm linh,

                        Không diệt, không sanh ở chúng sinh.

                        Vô tận, vô cùng tâm ứng hóa,

                        Thường Hằng chơn thật đại quang minh.

        Quang minh sáng tạo cõi người, trời,

        Không nhiễm, chẳng mê vật ở đời.

        Thanh Tịnh, chiếu soi vô sở thọ,

        Bình thường, tự tại khắp nơi nơi…

                        Nơi nơi xuất phát ở chơn tâm,

                        Hạt giống đã gieo, quả chẳng lầm.

                        Niệm Phật Di Đà là tối thiện,

                        Trong tâm có Phật, hãy tri tầm…

                                               Cali, ngày 02/04/2012

                                                      TẦM LONG

Comments