9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 20‎ > ‎

28. THƠ: Tiễn Biệt Niên Lão Lê-Tấn-Bửu - Trạch Thiện

Tiễn Biệt Niên Lão Lê Tấn Bửu

 

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 20

Nhận tin bác Bửu giã từ đời,

Chợt thấy băn khoăn lẫn ngậm ngùi.

Tháng trước điện đàm thăm hỏi bác,

Hôm nay lặng lẽ tiễn đưa người !

Vô thường muôn thuở triền miên diễn,

Sanh diệt ngàn thu chẳng đổi dời.

Suốt kiếp thăng trầm theo huyễn cảnh,

Cuối đời về Phật mới bền vui.

 

Bền vui nên quyết dứt luân hồi,

Tuổi hạc chín hai gương sáng ngời:

Học hỏi  trau tâm không thối chuyển,

Huân tu thí pháp[1] chẳng ngưng lùi.

Liên Hoa thanh khiết thành thân báo[2];

Tịnh Huệ lạc an đạt Phật ngôi.

Rong ruổi bấy lâu trong cõi tạm.

Về Tây phương Phật mới yên nơi.

 

TRẠCH THIỆN

Washington, DC,

13-5-2012

 
 
Búp Sen
 
 

[1] Niên lão Lê Tấn Bửu, tức Liên Hoa Tịnh Huệ, là một cư sĩ tín đồ PGHH trường chay; ông có 15 tác phầm Chú giải và Luận giải kinh Đại Thừa rất uyên thâm - đã lần lượt được ấn tống tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông lại là người rất hiếu học; dù đến định cư ở Hoa Kỳ vào tuổi cuối đời, ông đã lấy bằng Tiến sĩ Xã hội học (PhD in Sociology) năm 82 tuổi.

[2] Thân báo hay báo thân: thân sanh ra do nghiệp báo lành, dữ.


Comments