9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 20‎ > ‎

27. THƠ: Nối Gót Mẹ Cha - Trạch Thiện


Nối Gót Mẹ Cha

 

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 20

Mẹ cha là Phật sống trong nhà.

Vắng bóng mẹ cha luống xót xa.

Mẹ sớm đi về miền Cực Lạc,

Cha nay tìm gặp Phật Di Đà.

Chơn thường cõi ấy “người” đang ngụ,

Tan hợp chốn nầy “ta” quyết ra.

Nối gót mẹ cha trì hiệu Phật.

Ham chi kiếp trược ở Ta bà.

 

Không ham kiếp trược ở Ta bà,

Nhưng chí độ đờì rất thiết tha.

Đến cõi tịnh thanh theo thánh chúng,

Về nơi ô nhiễm dắt đàn-na[1].

Trí chơn chợt hiện tâm Thầy Tổ,

Bi mẫn phát sanh hạnh Phật Bà.

Thể-Tướng khi hoàn toàn Diệu Dụng,

Lạc an Phật tánh tả sao ra !

 

                                       TRẠCH THIỆN

                                 Ngày Thân phụ qua đời,

                                 25-2 Nhâm thìn (17-3-2012)

                                 tại An Giang.


Bánh xe Luân Hồi.
 
 

[1] Đàn-na: người tu theo hạnh bố thí.

Comments