9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 20‎ > ‎

10. Cần đặt ra và nên xét lại - Nguyễn-Đăng-Vinh

NHỮNG VẤN-ĐỀ QUAN-YẾU

                                    CẦN ĐẶT RA VÀ NÊN XÉT LẠI…
 

                                                                    NGUYỄN-ĐĂNG-VINH

                                                Cựu Hội-Trưởng năm thứ 2, Nhiệm-kỳ I (2003-2005)

                                                        Đương kim Cố-Vấn BTS/TƯHN/GH PGHH

        Từ bấy lâu nay, hình như chúng ta đã vô tình quên lãng những tiểu-tiết còn rơi-rớt trong Đoàn-Thể, lẽ ra không nên tồn-tại vì những lý-do chính, như dưới đây:

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 20

        - Thể-diện và danh-dự của GIÁO-HỘI ở hải-ngoại.

        - Lập-trường và hoài-bão thống-nhất cơ-quan lãnh-đạo và điều-hành cấp Trung-Ương của GIÁO-HỘI PGHH tại hải-ngoại.

        - Không thể-hiện đúng mức mục-tiêu đoàn-kết, thống-nhất của đại khối tín-đồ PGHH lưu-vong hải-ngoại đã và đang mang nặng thành-tâm, thiện-chí mong sao GIÁO-HỘI chúng ta ở hải-ngoại được xứng đáng là một GIÁO-HỘI có tầm cỡ trong số các GIÁO-HỘI của các Tôn-giáo bạn.

        Như trên đã dẫn và do đó mà bài Quan-Điểm về “NHỮNG VẤN-ĐỀ QUAN-YẾU CẦN ĐẶT RA VÀ NÊN XÉT LẠI…” được trình-bày như sau:

I.- VẤN-ĐỀ TRANG-PHỤC CỦA QUÝ ĐỒNG-ĐẠO TRỊ-SỰ VIÊN TỪ CẤP TRUNG-ƯƠNG TỚI ĐỊA-PHƯƠNG:

        Như tất cả chúng ta đều biết kể cả quân, cán, chính VNCH gốc tín-đồ PGHH thì vấn-đề nầy thật không mới-mẻ gì, vì trước ngày 30.4.75, ngày mà Quân-Đội Cộng-Sản Bắc-Việt cưỡng chiếm Miền Nam, GIÁO-HỘI PGHH đang trong thời-kỳ hoạt-động bình thường, Quý Đồng-Đạo Trị-Sự Viên từ TRUNG-ƯƠNG tới TỈNH, QUẬN, XÃ, ẤP đều đã nhất loạt thực hành.

        Tôi từng là một Trị-sự viên cũng như bao đồng-đạo Trị-sự viên khác nên đã triệt-để tuân-thủ “Giáo-luật bất thành văn” nầy và mặc nhiên công nhận, vì đây là nề nếp, kỷ cương của Quý Đồng-Đạo Trị-Sự Viên các cấp về cách phục sức khi tham-dự ĐẠI-HỘI, ĐẠI-LỄ trong ĐẠO cũng như khi đi dự lễ của các Tôn-Giáo, Đoàn-Thể bạn.

        Như trên đã dẫn, chắc-chắn Quý Đồng-Đạo đã từng hoạt-động trong GIÁO-HỘI trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn còn nhớ: Trong các kỳ ĐẠI-HỘI, ĐẠI-LỄ hàng năm tại THÁNH-ĐỊA HÒA-HẢO, toàn-thể Quý Đồng-Đạo Trị-Sự Viên các cấp “ĐỀU MẶC QUỐC-PHỤC: KHĂN ĐÓNG, ÁO DÀI ĐEN”.

        Tuyệt đại đa số tín-đồ trong ĐẠO đồng có một sự nhận-định chung: Trị-Sự viên PGHH chọn và mặc Quốc-phục trong các ngày ĐẠI-HỘI, ĐẠI-LỄ thay vì các kiểu ĐẠO-PHỤC khác của các Tôn-Giáo bạn là biết noi theo truyền-thống của TỔ-TIÊN, ÔNG BÀ, biết noi theo chí-hướng cao cả của ĐỨC THẦY, khắc ghi và thường hành theo Giáo-lý PGHH, tín-đồ hoạt-động giáo-sự không mang tước-phẩm, hành trang khác lạ, dù ở cấp nào cũng đều được gọi chung là TRỊ-SỰ VIÊN luôn-luôn mặc Quốc-phục khi dự ĐẠI-HỘI, ĐẠI-LỄ trong ĐẠO cũng như khi đi tham-dự ĐẠI-HỘI, ĐẠI-LỄ của các Tôn-Giáo, Đoàn-Thể bạn.

        Hơn nữa, với trang-phục đặc-trưng nầy, Quý Đồng-Đạo Trị-Sự Viên các cấp khỏi bị nhầm lẫn với các nhà sư (nếu mặc áo tràng màu dà), với các vị Mục-Sư, các nhân-vật (nếu mặc Âu-phục) khi có dịp đến tham-dự ĐẠI-HỘI, ĐẠI-LỄ ngoài Đoàn-Thể mình.

        Vả lại, áo tràng để mặc khi lễ bái trong các thời cúng tại tư-gia hoặc ở Chùa, Tự-Viện hay Hội-Quán.

II.- VẤN-ĐỀ DUYỆT XÉT LẠI DANH-XƯNG BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO HIỆN ĐANG ÁP-DỤNG: (Cần tu-chính Bản Điều-Lệ Nội-Quy về các khoản có liên-quan, ban-hành ngày 27 tháng 12 năm 2003).  

        Trước hết, xin lược-trình tình-hình phát-triển Đạo PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO của chúng ta ở hải-ngoại như sau đây:

        Cụm từ “HẢI NGOẠI” nối liền sau 4 chữ PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO đã áp-dụng từ khi Cố Cư-Sĩ Nguyễn Long tự Thành-Nam mở Văn-Phòng PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO HẢI-NGOẠI ở Nam CALIFORNIA (HOA-KỲ) sau một thời-gian Cố Cư-Sĩ thoát ra được ở nước ngoài và định-cư tại Tiểu-Bang CALIFORNIA.

        Dần dần về sau, danh-xưng GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO HẢI NGOẠI được công-bố một cách rộng-rãi do một số ĐỒNG-ĐẠO kỳ cựu (nay hầu hết đã quá vãng) hình thành, đồng thời tiến tới công-tác: tổ-chức BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG trực thuộc GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO HẢI NGOẠI. Lúc đó, Tu-Sĩ THÁI-HÒA được suy cử làm HỘI-TRƯỞNG.

        Từ đó, trên các văn-kiện đã ban-hành trong phạm-vi hoạt-động giáo-sự, luôn-luôn ghi rõ:

                                    GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO HẢI NGOẠI

                                                Ban Trị-Sự Trung-Ương

                                        …………………………………………………..

        Thử nhìn ra ngoài xem thì các Tôn-Giáo, các Hội-Đoàn khác cũng gắn liền cụm từ HẢI NGOẠI sau tên tổ-chức. Như:

                    GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM THỐNG-NHỨT HẢI NGOẠI TẠI HOA-KỲ.

                                    VIỆT-NAM QUỐC-DÂN ĐẢNG HẢI NGOẠI.

                        TỔNG-HỘI CỰU SINH-VIÊN SĨ-QUAN ĐÀ-LẠT HẢI NGOẠI.

                                    HỘI TÂN CỔ NHẠC MIỀN NAM HẢI NGOẠI.

                                                            v…v…

và dưới tiêu-đề này là tên của cơ-quan điều-hành như: Ban Chấp-Hành hoặc Ban Quản-Trị hay Ban Quản-Lý. Tuyệt nhiên không thấy nêu Ban Chấp-Hành Hải Ngoại, Ban Quản-Trị Hải Ngoại, v.v…

        Đại phàm, việc dùng danh từ đặt đúng chỗ là do sự hiểu biết, sự thích-nghi là công việc bình thường chớ không phải thấy ai làm sao, mình làm vậy. Chỉ có điều nghịch lý là làm khác thường hơn sự bình thường !!!

        Xin trở lại vấn-đề “DANH-XƯNG BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI NGOẠI GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO” hiện đang áp-dụng.

        Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện-tượng này:

        1.- Tình-trạng thượng tầng cơ-sở lãnh-đạo và điều-hành GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO HẢI NGOẠI bị phân-hóa trầm-trọng do nhiều Ban Trị-Sự Trung-Ương xuất-hiện vì lý-do nầy hay lý-do khác, núp dưới danh nghĩa GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO HẢI NGOẠI.

        2.- Để khắc-phục và hóa-giải sự không may-mắn này, các cuộc vận-động đoàn-kết và thống-nhất được phát động. Trước tiên là “LỜI KÊU GỌI” của các bậc lão đạo, Hội-Đồng Niên Lão được gởi tới các bên có liên-quan.

        3.- Tiếp nối là công sức của Đồng-Đạo MAI VĂN-MẾN với quyết-tâm xây-dựng, nối kết các bộ phận đầu não hầu lèo lái có hiệu quả “CON THUYỀN GIÁO-HỘI”. Nhưng vẫn chưa đạt được kết-quả như mong muốn.

        4.- Sau hết, vì các cuộc vận-động đoàn-kết và thống-nhất nói trên bị giẫm chân tại chỗ, nên giới trung niên trong ĐẠO, đứng đầu là Đồng-Đạo Nguyễn văn-Tạo cùng với Quý Đồng-Đạo Trương Ngọc-Thung, Nguyễn Thế-Gình, Ngô tấn-Nghĩa, Trương văn-Thạo, Hồ Thanh-Thủy góp sức, góp công đem hết khả năng và tâm trí, cố gắng thuyết-minh, vận-động bên cạnh 3 Ban Trị-Sự Trung-Ương đương thời đã đạt được kết-quả vô cùng khả-quan.

        Do sự đồng-thuận của các bên có liên-quan, một ĐẠI-HỘI ĐẠO bất thường được triệu-tập và tổ-chức tại Thành-Phố Atlanta, Tiểu-Bang Georgia (HOA-KỲ) vào ngày 14 tháng 7 năm 2001 để chánh-thức thành-lập BAN VẬN-ĐỘNG THỐNG-NHẤT CÁC BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG đương nhiệm trực thuộc GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO HẢI NGOẠI.

        Kết quả rất là phấn-khởi bởi sự xác-quyết thống-nhất của:

        Ban Trị-Sự Trung-Ương, Xử lý Thường-vụ của Cố Hội-Trưởng Trần văn-Tươi (tự Sáu Rớt).

        Ban Trị-Sự Trung-Ương, Xử lý Thường-vụ của Tu-Sĩ Thái-Hòa đã xuất vi.

        Còn lại Ban Trị-Sự Trung-Ương của Ông Nguyễn Văn Cội vì chưa đạt được thỏa-hiệp thống-nhất vẫn ở vào tình-trạng cũ, tiếp-tục hoạt-động riêng rẽ…

        Cũng trong ĐẠI-HỘI ĐẠO bất thường này, sau cùng, ĐẠI-HỘI đồng thanh biểu-quyết cải-danh BAN VẬN-ĐỘNG THỐNG-NHẤT CÁC BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG đương nhiệm, thành:

        “BAN BẦU-CỬ BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG THỐNG-NHẤT GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO HẢI NGOẠI”.

và quyết-định nhân ĐẠI-LỄ KỶ-NIỆM ngày 18 tháng 5 năm Kỷ-Mão (1939) ngày ĐỨC THẦY hoằng-khai Đạo PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO đã tròn 63 năm để tổ-chức bầu-cử tại ĐẠI-HỘI ĐẠO vào ngày 28 tháng 12 năm 2002 tại Nam California (HOA-KỲ) trước ngày khai mạc ĐẠI-LỄ.

        Qua ĐẠI-HỘI TOÀN ĐẠO nói trên, và thể theo tinh-thần ĐẠI-HỘI cùng mục-đích mà đại khối tín-đồ PGHH lưu-vong hải ngoại hằng quan-tâm, theo dõi, mong đợi đã đem lại kết-quả thật là huy-hoàng rực-rỡ: Cơ-quan TRUNG-ƯƠNG THỐNG-NHẤT Lãnh-Đạo và Điều-Hành GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO HẢI NGOẠI đã hình thành, đáp ứng khát vọng thiết-tha không những của toàn-thể đồng-đạo đang ở nước ngoài mà cả đồng-đạo ở quốc-nội đều tỏ ra hân-hoan, mãn nguyện.

        Dịp này, các cơ-quan truyền-thông như: Báo chí, Đài Phát-thanh, Truyền hình đã loan tin rộng-rãi. Đồng thời, các vị lãnh-đạo Tôn-Giáo, các vị Đại-Diện Đảng Phái, Hội-Đoàn, Cộng-Đồng đều có lời chúc mừng, chia xẻ niềm vui với GIÁO-HỘI chúng ta.

        Tuy nhiên, có điều mà tác-giả bài Quan-điểm này đặt ra và yêu-cầu nên xét lại vì danh-xưng BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI NGOẠI GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO không thể hiện đúng mức theo tinh-thần ĐẠI-HỘI TOÀN ĐẠO và mục-đích mà bao tháng, ngày vừa qua, từ các bậc Niên lão đến các giới trung niên trong ĐẠO đã dày công xây-dựng, bồi đắp để có ngày ĐẠI-HỘI TOÀN ĐẠO: ngày 28 tháng 12 năm 2002 với trọng tâm là bầu-cử BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG THỐNG-NHẤT GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO HẢI NGOẠI.

        Sở dĩ có danh-xưng mới lạ này: “Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải Ngoại GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO”, ngay trong đêm tiền ĐẠI-HỘI tại Hội-Quán Ban Trị-Sự Nam CALIFORNIA, do một đồng-đạo tham dự đề xuất. Tất cả cử tọa đều tỏ ra ngạc-nhiên, nên Đồng-Đạo này nói: “Sẽ giải-thích sau…”.

        Rất tiếc là khi nhận nhiệm-vụ, Tân Ban Trị-Sự Trung-Ương nhiệm-kỳ I (2003-2005) lại áp-dụng danh-xưng mới lạ vừa trình-bày trên mãi cho đến nay. Khi soạn-thảo Bản Điều-Lệ và Nội-Quy của GIÁO-HỘI (tác-giả lúc đó được ủy-nhiệm soạn thảo, mặc dầu không tâm-đắc với Danh-xưng Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải Ngoại GIÁO-HỘI P.G.H.H. nhưng không thể thay đổi được vì trước sự đã rồi !). Sau này, có một đồng-đạo Trị-Sự Viên còn nói:“Danh-xưng tréo cẳng ngỗng…”.

III.- TRIỂN-VỌNG THỐNG-NHẤT TOÀN VẸN CƠ-SỞ THƯỢNG TẦNG LÃNH-ĐẠO VÀ ĐIỀU-HÀNH GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO HẢI NGOẠI:

        Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải Ngoại Giáo-Hội PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO mà chánh danh phải là Ban Trị-Sự Trung-Ương Thống-Nhất GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO HẢI NGOẠI thể theo tinh-thần ĐẠI-HỘI TOÀN ĐẠO ngày 28 tháng 12 năm 2002 tại Nam CALIFORNIA (HOA-KỲ) có trách-nhiệm đeo đuổi và thực-hiện tiến-trình thống-nhất cốt sao đạt được kết-quả cuối cùng tương-xứng với vai trò của một Ban Trị-Sự Trung-Ương có đầy-đủ uy-tín và hậu-thuẫn vững chắc của nhiều Ban Trị-Sự, Ban Đại-Diện địa-phương trực thuộc tại HOA KỲ cùng với sự quan tâm, ủng-hộ nồng nhiệt của các Cơ-sở Trị-sự PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO hiện hữu trên thế-giới như ở Canada, Âu-Châu và Úc-Châu.

        Việc phải làm ngay là cần có những phương-án thích nghi và khả thi do các giới trong ĐẠO ở khắp nơi tại hải ngoại đề đạt theo lời mời gọi của Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải Ngoại GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO.

        Sau khi nghiên-cứu và đúc-kết một số phương-án đã thu nhận, trong một ĐẠI-HỘI ĐẠO thường niên, Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải Ngoại GIÁO-HỘI  P. G. H. H. sẽ trình-bày để ĐẠI-HỘI thảo-luận và biểu-quyết.

        Chúng ta không nên chờ thời-gian đem lại sự thống nhất đầy khó-khăn này mà chúng ta cần chạy đua với thời-gian, dốc hết tâm lực vào việc giáo-sự trọng đại này hầu đưa GIÁO-HỘI chúng ta đến bến vinh-quang và cho mỗi đồng-đạo ở hải ngoại cũng như trong quốc-nội niềm hãnh-diện, sự vui mừng, hoàn-toàn mãn nguyện trước thành-quả mà toàn ĐẠO đã đạt được và mỗi người trong chúng ta luôn-luôn giữ vững tôn-chỉ:

        - GIỮ ĐẠO CHỜ THẦY.

        - MỘT ĐỜI MỘT ĐẠO ĐẾN NGÀY CHUNG THÂN.

ĐẠI-LỄ KỶ-NIỆM

                                18.5. Kỷ-Mão (1939) – 18.5. Nhâm-Thìn (2012)

                                                            (ký tên)

                                                     NGUYỄN-ĐĂNG-VINH

Comments