9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 19‎ > ‎

34. Thư tín - TSTT

                                                                 THƯ TÍN
 

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 19

    
      
- Tập San Tinh Tấn vừa nhận được 2 quyển sách do đồng đạo PHAN THANH NHÀN gởi tặng:

            1.- Người Cư sĩ,

            2.- Tu tâm dưỡng tánh.

            Được biết hai quyển sách nầy do đồng đạo Phan Thanh Nhàn biên soạn và ấn tống miễn phí. Xin cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý đồng đạo khắp nơi.

          - Vì số trang có hạn, nên bài viết  “Yếu chỉ Pháp môn Tịnh độ” của đồng đạo Trạch Thiện chỉ xin được phổ biến phần Một, phần Hai sẽ được đăng tải vào Tập San Tinh Tấn số kế tiếp, kính mong tác-giả vui lòng thông-cảm.

          - Ngoài ra, Tòa Soạn TSTT cũng đã nhận được một số bài đóng góp khác, mặc dù những bài nầy rất súc-tích và phong-phú, nhưng vì số trang báo có hạn và vì nội-dung bài viết cũng không thích-hợp với tôn-chỉ và chủ-trương của Gíáo-Hội PGHH, nên Tòa Soạn rất tiếc không thể đăng tất cả các bài nhận được. Xin cáo lỗi cùng tác-giả và kính mong tác-giả vui lòng thông-cảm.

 TSTT

Comments