9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 19‎ > ‎

32. Tường-trình về Quỹ TSTT - Nguyễn Ngọc Hà

TƯỜNG-TRÌNH

QUỸ ẤN-HÀNH TẬP-SAN TINH-TẤN

ĐÃ CẬP-NHẬT ĐẾN NGÀY 18-1-2012

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 19

            Kính quý Đồng-Đạo,

            Dưới đây là sự đóng góp của các Ban Trị-Sự PGHH Địa-Phương và quý Đồng-Đạo mà Ban Trị-Sự Trung-Ương đã nhận được cho đến ngày 18-1-2012:

1.      Đ.Đ. Hay Thanh Phan  ......................... $  50.00 USD

2.     Gia-đình Đ.Đ. Trần Văn Mết  ...............  $100.00 USD 

3.     Đ.Đ. Phan Kim Chi  ...........................  $  55.00 USD

4.      Ban Trị Sự PGHH Calgary  ..................  $  90.00 USD

5.      Đ.Đ. Ô.B. Cao Văn Thu            $  20.00 CAD

6.      Đ.Đ. Ô.B. Trần Hồng Châu        $  50.00 CAD

7.      Ban Trị-Sự PGHH Dallas  ....................  $100.00 USD

8.      Ban Trị-Sự PGHH Toronto          $200.00 CAD

9.      Ban Đại-Diện PGHH Florida  ...............  $150.00 USD

10.  Ban Trị-Sự PGHH Miền Bắc California .... $150.00 USD

11.  Đ.Đ. Nguyễn Biêu  ............................  $150.00 USD

12.  Đ.Đ. Nguyễn Đăng Vinh  ....................  $  20.00 USD

13.  Đ.Đ. Lê Ngoc Anh  ............................  $  50.00 USD

14.  Đ.Đ. Mã Xái  ................................      $100.00 USD    

15.  Đ.Đ.Trần Bá Phải  ............................. $  40.00 USD

16.  Đ.Đ. Nguyễn Thành Long  ................... $  50.00 USD 

17.  Ban Trị Sự PGHH Washington DC ......... $150.00 USD

18.  Ban Trị Sự PGHH Sacramento  ............  $100.00 USD 

19.  Ban Trị Sự PGHH Georgia ……....….......   $220.00 USD

20.  Ban Trị Sự Miền Nam California  ........   $150.00 USD  

21.  Đ.Đ. Trang Trinh …………..........…………...  $  20.00 USD 

22.  Đ.Đ. Huỳnh Quang Minh  …….......……….  $  25.00 USD   

23.  Ban Trị Sự PGHH Arizona  ………......…...  $100.00 USD

24.  Ban Trị Sự PGHH Houston …….............. $200.00 USD

25.  Đ.Đ. Cao Văn Chơn …………................... $ 50.00  USD

26.  Ban Trị Sự PGHH Washington State .....  $150.00 USD 

27.  Đ.Đ.Trần minh Liễm ..........................  $  80.00 USD

28.  Đ.Đ.Nguyễn Văn Đẩu ......................... $  60.00 USD

29.  Đ.Đ. Nguyễn Hòa An và Thu Thanh .....  $  50.00 USD

30.  Đ.Đ. Huỳnh Văn  Liêm .......................  $500.00 USD

                      Tổng Cộng:   $270 CAD   $2960.00 USD

            Tồn Quỹ sau khi phát-hành TSTT số 18: $584.94 USD

            Mọi đóng góp vào Quỹ Ấn-Hành TẬP-SAN TINH-TẤN, xin quý Đồng-Đạo vui lòng viết chi-phiếu pay to: PGHH hay là Hoa Hao Buddhist Congregation để việc gởi chi-phiếu vào trương-mục của BTS\TU\HN được dễ-dàng. Chân thành cám-ơn quý Đồng-Đạo.

                  Chi-phiếu nhận được sau ngày 18-1-2012 sẽ được đăng vào TSTT Số 20. Xin gởi chi-phiếu đến địa-chỉ:

            PGHH

            37 Coronado Place NE, Calgary, Alberta T1Y 6N9

            Canada

            Nếu như có gì sai-sót xin quý vị miễn-thứ và cho chúng tôi hay để kịp thời điều-chỉnh qua email:

                  Nguyen.Ha@PhatGiaoHoaHao.net

            Kính chào quý Đồng-Đạo,

            Nguyễn Ngọc Hà

                  Thủ-Bổn BTS\TƯHN\GH\PGHH

 

 

Comments