9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 19‎ > ‎

31. Tường-trình về Quỹ Cứu Lụt - Nguyễn Ngọc Hà

TƯỜNG TRÌNH

QUỸ CỨU LỤT MIỀN TÂY 2011

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 19

            Kính quý Đồng-Đạo,

            Cuộc quyên góp cho quỹ Cứu Lụt Miền Tây đã chấm dứt ngày 06-1-2012. Dưới đây là tổng kết sự đóng góp của các Ban Trị-Sự PGHH Địa-Phương và quý Đồng-Đạo mà Ban Trị-Sự Trung-Ương đã nhận được:

1-   Ban Trị-Sự PGHH Dallas .................... $320.00 USD

-   Trần Quang Khải           $20.00

-   Đặng Ngọc Rở               $20.00

-   Nguyễn Thanh Tân         $20.00

-   Nguyễn Văn Xê             $20.00

-   Lê Tấn Đức                   $20.00

-   Trương Văn Thạo           $20.00

-   Đào Duy Thanh             $20.00

-   Nguyễn Văn Do             $20.00

-   Lê Ngọc Thanh              $20.00

-   Trần Huệ                      $20.00

-   Nguyễn Yến                  $20.00

-   Nguyễn Văn Mẩn           $20.00

-   Phan Công Minh            $20.00

-   Mai Văn Thu                 $20.00

-   Lâm Thị Thiệt               $20.00

-   Mai Trường Thảo           $20.00

2-   ĐĐ  Trương Ngọc Thung ......................  $200.00 USD

3-   Ban Trị-Sự PGHH Houston (Texas)  .......  $200.00 USD

4-   Ban Trị-Sự PGHH Toronto .......  $850.00 CAD

-   Ô.B. Nguyễn Trung Hiếu      $100.00

-   Bà Nguyễn Thị Bảy             $100.00

-   Ô.B. Lê Hữu Chính             $  50.00

-   Bà Đinh Thị Hồng               $  50.00

-   Ô.B. Lương Văn Chum         $100.00

-   Bà Võ Tuyết Đông              $  40.00

-   Bà Nguyễn Thị Biền            $100.00

-   Ô.B. Võ Văn Thơi               $100.00

-   Ông Đoàn Hồng Võ            $  40.00

-   Bà Nguyễn Thị Ngọc-Mai     $  20.00

-   Cô Huỳnh Thị Hồng-Nhung  $  50.00

-   Ô.B. Tôn Ngọc Quang         $100.00

5-   Ban Trị-Sự PGHH Calgary ........  $100.00 CAD

-   Ô.B. Cao văn Thu                      $ 50.00

-   Ô.B. Trần Hồng Châu              $ 50.00

6-    Ban Đại-Diện PGHH Florida  ………....    $300.00 USD

7-    Ban Trị-Sự PGHH Miền Bắc California   $845.00 USD

-   Ô. Vương Học Thiêm              $100.00

-   Cô Liên                                $  20.00

-   Phước Thiện & Lệ Chi             $100.00

-   Chú Thâm                            $  20.00

-   Anh Mỹ & chị Lệ                    $  40.00

-   Chú Mậu                              $  20.00

-   Chú Lể                                 $100.00

-   Bác Hoàng-Mai                      $  50.00

-   Ô.B. Bình-Tây                       $  50.00

-   Cô Út Kim-Thoa                    $  20.00

-   Lê Kim Mỹ                            $  50.00

-   Bác Mỹ-Hạnh                        $  10.00

-   Ô.B. Nguyễn Trung Hừng        $100.00

-   Bùi Thị Mai                           $  25.00

-   Chị Tuyết                             $  10.00

-   Huỳnh Phước Vinh & Tú Trinh  $100.00

-   Chú Hồ Đại                           $  20.00

-   Chú Bảy                               $  10.00

8-    Ban Trị-Sự PGHH Georgia (tháng 11) ..  $500.00 USD

                                            (tháng 12) ..  $250.00 USD

9-    ĐĐ Nguyễn Đăng Vinh  ...................... $  20.00 USD

10-  Ban Trị Sự PGHH Miền Nam California .. $770.00 USD

11-  Ban Trị Sự PGHH Washington DC ....... $850.00 USD

12-  Ban Trị Sự PGHH Sacramento  ...........  $200.00 USD

13-  Ban Trị Sự PGHH Washington State  ... $110.00 USD

-   Đ.Đ. Huỳnh Minh Châu             $  50.00

-   Đ.Đ. Trần Minh Liễm                $  40.00

-   Đ.Đ. Võ Tài Năng                    $  20.00

                                                Tổng Cộng: $950.00 CAD  $4565.00 USD

            Nếu như có gì sai sót xin quý vị miễn-thứ và cho chúng tôi hay để kịp thời điều-chỉnh qua  email:

            Nguyen.Ha@PhatGiaoHoaHao.net

            Trân trọng cám ơn lòng hảo tâm và kính chào quý Đồng-Đạo.

            Nguyễn Ngọc Hà

                  Thủ-Bổn BTS\TƯHN\GH\PGHH.
 
Comments