9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 19‎ > ‎

29. Tường-trình công-tác Cứu Lụt - BTS\TƯHN

TƯỜNG-TRÌNH

CÔNG-TÁC CỨU-TRỢ NẠN LỤT MIỀN TÂY 2011 

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 19

 
 

Địa-danh phát quà cứu-trợ

Đợt 1 14/11

Đợt 2 20/11

Đợt 3 03/12

Đợt 4 16/12

Huyện Chợ Mới, An-Giang

20

5

2

 

Vùng kinh Thầy Cai, Chợ Mới, An-Giang

4

10

 

 

Huyện Lấp-Vò, Đồng-Tháp

20

20

 

 

Xã Long-Khánh, Hồng-Ngự, Đồng-Tháp

20

25

 

18

Xã Long-Thuận, Hồng-Ngự, Đồng-Tháp

20

20

 

20

Xã Phú-Thuận, Hồng-Ngự, Đồng-Tháp

 

 

 

20

Huyện Tân-Hồng, Đồng-Tháp

 

35

40

20

Huyện An-Phú, An-Giang

 

 

20

 

Xã Tân-Tuyến, huyện Tri-Tôn, An-Giang

 

 

18

21

Xã Tân-Thạnh, Thanh-Bình, Đồng-Tháp

 

 

 

16

Số gia-đình nhận quà cứu-trợ:

84

115

80

115

 

 

 

 

 

Số tiền cứu-trợ được gởi trực-tiếp:

$950

$950

$950

$950

Tiền lệ-phí gởi VN:

$24

$24

$24

$24

Tổng số tiền chi-tiêu cho mỗi đợt cứu-trợ:

$974 CAD

$974 USD

$974 USD

$974 USD

 
 
Tổng số tiền chi tiêu cho 4 đợt cứu trợ: $974.00 CAD và $2,922.00 USD

Quỹ Cứu Lụt Miền Tây được đóng góp: $950.00 CAD và $4,565.00 USD

Số tiền tồn Quỹ Cứu Lụt: -$24.00 CAD và $1,643.00 USD, hay là $1,619.00 USD  ($1 CAD = $1 USD)

Chú Thích:

         Tùy theo số nhân-khẩu trong mỗi gia-đình và tình-trạng nghèo khó mà phần quà phân-phát được phù-hợp. Mỗi đoàn phát quà cứu-trợ có từ 2 đến 4 đồng-đạo thiện-nguyện cùng đi, và một trưởng-đoàn chịu trách-nhiệm tại mỗi địa-phương (xin được ẩn danh vì lý-do an-ninh cá-nhân).

Nhận Xét:

         Đoàn cứu-trợ đã phân phối quà cứu trợ trực tiếp đến các gia-đình rất nghèo khổ và cũng là nạn nhân của lũ lụt Miền Tây 2011, một cách minh-bạch, vô tư và hoàn toàn không bị thất-thoát ngoài ý muốn, đúng như mục-đích và yêu-cầu. Công-tác cứu lụt đã hoàn tất tốt đẹp.

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội PGHH xin chân thành cảm-tạ lòng hào-tâm quý-báu của chư Đồng-đạo và quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương đã nhiệt-liệt tham-gia công-tác từ-thiện nầy. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm-tạ quý Đồng-đạo thiện-nguyện-viên quốc-nội đã hết lòng giúp-đỡ trong công-tác phân-phối quà cứu-trợ đến gia-đình các nạn nhân, và đã thực-hiện công-tác một cách hoàn-hảo.

         Sau khi công-tác cứu lụt hoàn-thành, số tiền tồn quỹ cứu lụt là $1,619.00 USD. Do vì chúng tôi nhận được đóng góp vào quỹ cứu trợ một cách quá trễ của một vài Ban Trị-Sự địa-phương; kế tiếp, vì lũ lụt đã qua khá lâu và công-tác phát quà cứu-lụt cũng đã hoàn tất. Thế nên, BTS\TƯHN đã đề-nghị và thỉnh ý tất cả BTS\ĐP và BĐD\ĐP để chuyển số tiền tồn quỹ cứu lụt sang Quỹ Đền Ơn Đáp Nghĩa. Đưọc biết, Chương-trình Đền Ơn Đáp Nghĩa đã được BTS\TƯHN thực-hiện mỗi năm hai lần (không chính thức), một lần trước Tết Nguyên Đán và một lần trước Đại Lễ 18/5, mục-đích là trao quà đến gia-đình các đồng-đạo đã có công rất lớn, đã hy-sinh cho Đạo PGHH (chẳng hạn như gia-đình các vị Phụ Tá, các vị Thư-Ký riêng, các vị chèo ghe, các Vệ Sĩ, ... trực-tiếp giúp-đỡ, bảo-vệ cho Đức Thầy trước đây), và gia-đình các tín-đồ PGHH đang bị tù vì vận-động đòi hỏi quyền tự-do hành đạo PGHH. Đề-nghị nầy đã được toàn thể BTS và BĐD\ĐP đồng ý và trở thành chương-trình chính-thức từ đây trở về sau. Đồng thời, Ban Thường Vụ BTS\TƯHN cũng hoàn toàn tán thành trong phiên họp ngày Thứ Bảy 07-1-2012.

         BTS\TƯHN xin trân trọng cám-ơn lòng hảo-tâm của Chư Đồng-đạo, Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương đã tích-cực ủng-hộ cho các công-tác từ-thiện. Quý vị đã biểu-lộ tinh-thần từ-bi bố-thí mà Đức Tôn-Sư hằng khuyên dạy cho các môn-đệ của Ngài./.
 
Comments