9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 19‎ > ‎

24. THƠ: Hòa Hảo - Tầm Long

             HÒA HẢO

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 19

    (Bài thơ thuận nghịch độc)

Hòa Hảo đạo tôi phận hảo hòa,

Lỗi người không thấy, xét thân ta.

Xa rời ngã, pháp là không tướng.

Huyễn mộng nào hay tánh giác xa.

Tha thứ lỗi lầm và biết lỗi,

Trái ngang gây sự thế phiền hà.

Hoa liên cảnh Thánh chờ nhân thiện,

Ma, Phật bởi tâm khởi Phật, Ma.

 

Ma, Phật khởi tâm bởi Phật, Ma,

Thiện nhân chờ Thánh cảnh liên hoa.

Hà phiền thế sự gây ngang trái,

Lỗi biết và lầm lỗi thứ tha.

Xa giác tánh hay nào mộng huyễn,

Tướng không là pháp, ngã rời xa.

Ta thân xét thấy không người lỗi,

Hòa hảo phận tôi đạo hảo hòa.

 

                       TẦM LONG

Comments