9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 18‎ > ‎

29. Báo Cáo Tài Chánh của TSTT - TSTT

BÁO CÁO TÀI CHÁNH

CỦA TẬP SAN TINH TẤN

 

 

         Phần chi:  Ấn phí TSTT số 17                 $1,250.00

                         Bao bì & tem thư  .....              432.50

                         P.O Box Rental  ........              $60.00

                                                                 --------------

                                          Tổng cộng:         $1,742.85

         Phần thu: Nguồn tài trợ từ các BTS và đồng đạo cũng như thân hữu từ tháng 06/10 đến tháng 08/10 là : $1,875.00 danh sách trong Tập San Tinh Tấn số 17. Trừ đi số tiền thiếu từ TSTT số 16 là 43.90.

         Kết toán tài chánh của TSTT sau khi hoàn tất số 17 chúng tôi còn dư lại: $88.25.

 

         Phụ Chú

         Danh sách các BTS địa phương và đồng đạo yễm trợ ở trang phía trước cộng lại: $2,776.95 cộng với $88.25 tồn qũy. Tổng cộng: $2,865.20 sẽ được dùng trong chi phí ấn loát và phân phối dư trù chi tiêu $1800.00 cho tập san Tinh Tấn số 18. Số tiền dư lại sẽ chuyển tiếp cho người phụ trách mới.

 
Comments