9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 18‎ > ‎

28. Danh Sách Yểm Trợ Tài Chánh - TSTT

DANH SÁCH CÁC BAN TRỊ SỰ VÀ ĐỒNG ĐẠO YỂM TRỢ TÀI CHÁNH
CHO TẬP SAN TINH TẤN từ THÁNG 09/2010 đến THÁNG 06/2011

 

                 Đđ Dư Quang Trí $43.90 (Ca),

                 Đđ Nguyễn Mỹ Xương $200.00 (Fl),

                 BTS/DC $100.00,

                 BST/Sacto (2x) $200.00 (Ca),

                 BTS/Toronto (CAN) $400.00,

                 Đđ niên lão Trần Văn Mết $50.00 (MD),

                 Đđ niên lão Hà Công Tư $60.00 (VA),

                 Đđ niên lão Nguyễn Minh Thiện $50.00 (Ca),

                 BTS/Tây Úc Châu $300.00 (Úc Châu),

                 BTS/Dallas $100.00 (TX),

                 Bà Lý Bá Phẩm $50.00 (MI),

                 Đđ Phan Kim Chi $55.00 (Ca),

                 Đđ Tâm Huỳnh (Nv) $50.00,

                 Đđ Nguyễn Bá Phước (MD) $20.00,

                 Đđ Nguyễn Văn Miễn (MD) $10.00,

                 Đđ Phan Nhất Lĩnh $10.00 (Md),

                 Đđ Nguyễn Văn Bi (Fl) $100.00,

                 BTS/Miền Nam Cali $200.00,

                 Đđ Diana Trang (Ca) $50.00,

                 Bác sĩ Bạch Đình Minh (Ca) $50.00,

                 Đđ Nguyễn Phương Lan (Ca) $50.00,

                 Đđ Niên lão Phan Thanh Nhãn (Ca) $20.00,

                 Đđ niên lão Lê Thị Ngọc Anh (Ca) $20.00,

                 BTS/WA Tây Bắc WAS State $150.00,

                 Đđ Trần Minh Liễm. $50.00,

                 Ô. Bà Trang Văn Mến (Ca) $30.00,

                 Ban Dại Diện Oklahoma $60.00,

                 BTS/AZ $100.00,

                 BTS/Calgary (CAN) $80.00 CAN=$78.05 USA và $20.00 USA
 
Comments