9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 18‎ > ‎

09. Văn Thư - BTS\TƯHN

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

 

VĂN THƯ

Số: 02/BTSTƯHN/VT

Kính gửi:   Hiền-Tài Phạm-Văn-Khảm

               Chủ-Tịch Hội-Ðồng Liên-Tôn Việt-Nam tại Hoa-Kỳ

               9702 Bolsa Ave. #100, Westminster, CA 92683

               Tel:  (714) 839-5109   Email:  bachthanh_39@yahoo.com

 

Trích yếu: V/v Tái ủy-nhiệm Ðại-Diện chính-thức của Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo trong Hội-Ðồng Liên Tôn Việt-Nam tại Hoa-Kỳ.

 

Thưa Hiền-Tài Chủ-Tịch,

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội PGHH xin trân-trọng kính thông-báo để Quý Hội-Ðồng được tường:

         GS. Nguyễn-Thành-Long, nguyên Hội Trưởng Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại (BTS\TƯHN) nhiệm-kỳ 2004 – 2011, đương kim Cố-Vấn BTS\TƯHN và BTS Miền Nam California, được tiếp-tục ủy-nhiệm là Ðại-diện chinh-thức của Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo trong Hội-Ðồng Liên-Tôn Việt-Nam tại Hoa-Kỳ với vị-thế Thành-viên thường-trực, không có gì thay đổi.

         Trong tương-lai, nếu có thay đổi hay nhu-cầu bổ-sung thêm Đại-Diện của Giáo-Hội PGHH trong Hội-Ðồng Liên-Tôn Việt-Nam tại Hoa-Kỳ, Ban Trị-Sự Trung Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội PGHH sẽ thông-báo chính thức đến Quý Hội-Ðồng.

         Nguyện cầu Ơn Trên, các Ðấng Thiêng-Liêng gia-hộ cho Hiền-Tài Chủ-Tịch cùng Quý Hội-Ðồng luôn được an lành, đạo-tâm kiên-cố, thành-công tốt đẹp trong sứ-mạng tâm-linh phục-vụ chúng-sanh, tín-hữu, Cộng-Ðồng Việt-Nam Hải-Ngoại và Quốc-gia Dân-tộc.

         Trân-trọng kính chào Hiền-Tài Chủ-Tịch.

 

                                             Hoa-Kỳ, ngày 22 tháng 7 năm 2011

                                             TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

                                                            HỘI TRƯỞNG,

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương trực thuộc

   “Để kính tường và thông-báo.”                            (ấn ký)

- GS. Nguyễn-Thành-Long

  “Để thông-báo và thi-hành.” 

- Hồ Sơ / Lưu 

                                                      NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

  

Comments