9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 18‎ > ‎

04. Diễn Từ cựu Hội Trưởng TƯHN - Nguyễn Thành Long

DIỄN-TỪ MÃN-NHIỆM

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI GIÁO-HỘI PGHH

Nhiệm-Kỳ III Gia-Hạn (2010-2011)

ĐẠI-HỘI ĐẠO SANTA ANA - NAM CALIFORNIA

Ngày 19-6-2011

Kính thưa:  - Quý Niên-Trưởng Cố-Vấn,

                 - Quý Đđ Hội-Trưởng, Đđ Đại-Diện các BTS, BĐD Giáo-Hội các Tiểu-bang, Thành-phố, Thị-xã trên Toàn-quốc HK,

                 - Quý Đồng-Đạo hiện-diện.

         Thay mặt BTSTƯHN/GHPGHH chúng tôi xin thân-ái và hân-hoan kính chào mừng Toàn-thể Chư Quý Liệt Vị. Sự không nệ đường-sá xa-xôi, thì giờ quý báu, công việc bận-rộn, tiền bạc tốn hao, nhứt là những ngày nghỉ hè đi chơi xa vui-vẻ cuối tuần, về đây tham-dự Đại-Hội hôm nay và Đai-Lễ ngày mai, nói lên niềm ưu-tư cho tiền-đồ Giáo-Hội, sự sinh-tồn của Đoàn-Thể, sẵn-sàng dấn thân trong công-cuộc bảo-vệ và phát-huy nền Đạo PGHH mà Đức Tôn-Sư đã dày công khai-sáng. Điều nầy khiến chúng tôi vô-cùng cảm-kích, khích-lệ và xin chân-thành đa-tạï Quý Vị. Chúng tôi cũng không quên cám ơn Ban Tổ-Chức và Ban Trị-Sự GHPGHH Nam California đã không quản-ngại những khó-khăn về nhân-sự, phương-tiện, nhận lãnh trọng-trách tổ-chức, chuẩn-bị chu-đáo mọi việc để chúng ta có được buổi Đại-Hội Đạo hôm nay cũng như Đại-Lễ ngày mai trong khung-cảnh trang-trọng, rực-rỡ, đầy đủ tiện-nghi và tốt đẹp.

Thưa Quý Vị,

         Thời-gian qua mau như tên bay ngựa chạy.Thấm-thoát mà đã một năm trôi qua kể từ Đạo-hội Đạo 2010 tổ-chức vào h?-tuần tháng 6 năm rồi tại San Jose - Bắc California. Chúng tôi muốn nói đến nhiệm-kỳ III Gia-Hạn của BTSTƯHN Giáo-Hội PGHH sẽ chấm dứt hôm nay. Nhân dịp nầy, chúng tôi xin được kiểm-điểm công-tác giáo-sự của BTSTƯHN nhiệm-kỳ III Gia-Hạn trong suốt một năm qua kể từ khi  chính-thức nhận nhiệm-vụ nối tiếp BTSTƯHN nhiệm-kỳ III trong trọng-trách điều-hành công-việc Giáo-Hội. Qua bản tổng-kết công-tác một năm qua Ông Chánh Thư-Ký vừa tường-trình trước Đại-Hội, chúng ta thấy BTSTƯHN/NK III/GH đã thực-hiện:

         1.- Hoàn-thành tốt đẹp công-tác tu-chính và ban-hành Bản Tu-chính Nội-Quy Điều-Lệ Ứng-Cử, Đề-Cử và Bầu-Cử Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại.

         2.- Phối-hợp cùng BTSPGHH/MNCA chuẩn-bị, sắp xếp, thực-hiện và hoàn-tất công-việc tổ-chức Đại-Hội và Đại-Lễ Mừng Ngày Khai-sáng Đạo lần thứ 72 năm nay (BTS/MNCA là địa-phương tình-nguyện đã được chọn và chấp-thuận là địa-điểm tổ-chức trong Đại-Hội Đạo San Jose 2010).

         Đây là hai công-tác chính-yếu và quan-trọng mà Đại-Hội Đạo 2010 đã chính-thức biểu-quyết chuẩn-thuận giao-phó cho BTSTƯHN Nhiệm-Kỳ III Gia-Hạn (01 năm) thi-hành, sau khi Đại-Hội không hội đủ tiêu-chuẩn tiên-quyết quá bán túc-số các BTS và BĐD thành-viên trực-thuộc hệ-thống BTSTƯHN tham-dự chiếu theo bản ĐIỀU LỆ VÀ NỘI QUY (Điều 30) do BTSTƯHN/NKI ban-hành ngày 27 tháng 12 năm 2003, nên không tiến-hành việc bầu Tân BTSTƯ thay thế BTSTƯ/NKIII mãn-nhiệm được. Chúng tôi xin hết lòng cám ơn Đđ Trưởng-Ban Nguyễn-Văn-Tạo cùng tất-cả Quý Thành-viên trong Ban TCNQĐLƯCĐC và BC đã bỏ hết công-sức cùng thời-giờ quý báu, làm việc liên-tục để hoàn-thành công-tác giao-phó trong thời-gian hạn-định (6 tháng) để Đại-Hội có được bản văn-kiện căn-bản giá-trị áp-dụng cho công-cuộc bầu-cử quan-trọng hôm nay (Đđ Trưởng-Ban TCNQĐLƯCĐC&BC sẽ trình-bày rõ tiến-trình soạn-thảo và hoàn-tất công-tác tu-chính nầy).    Ngoài hai công-tác trọng-yếu nêu trên, BTSTƯ vẫn tiếp-tục thực-thi những công-việc sinh-hoạt bình-thường trong phạm-vi chức-năng, quyền-hạn qui-định của mình:

         - Về nội-bộ: Duy-trì, khuyến-khích mở thêm chương-trình phát-thanh, trao đổi, học-tập giáo-lý hằng tuần ở một số BTS, BĐD địa-phương có khả-năng, hoàn-cảnh thuận-tiện, tái ấn-tống Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ của Đức Huỳnh Giáo-Chủ cùng các tác-phẩm tài-liệu về lịch-sử hình-thành nền Đạo, tiến-trình hoằng-dương, phổ-truyền Đạo-pháp,, thân-thế, vĩ-nghiệp, giáo-lý vi-diệu của Đức Tôn-Sư do quý vị cao-đồ, chức-sắc tiền-bối (đã quá-cố) biên-soạn. Đặc-biệt bảo-trợ việc ấn-tống hai công-trình nghiên-cứu, biên-soạn Sấm Giảng Thi-Văn Toàn-Bộ - Chú-Giải của Cố ĐĐNL Bùi-Văn-Ưởng và Tự-Điển Đặc-Dụng Phật-Giáo Hòa-Hảo của ĐĐNL Nguyễn-Văn-Chơn (hiện đang sống ở VN) mà Quyển Thượng - Tập I,II,III đã in xong và phân-phối cho các BTS, BĐD cùng Quý Đồng-đạo đã phát-tâm đóng góp công-đức ấn-tống. Các Tập IV (Quyển Trung), Tập V (Quyển Hạ) cũng như Quyển Tự-Điển Đặc-Dụng PGHH sẽ được tiếp-tục ấn-hành cho đến khi hoàn-tất toàn-bộ hai Quyển. Xin Tân BTSTƯHN/NK IV tiếp-tục bảo-trợ cho công-tác rất cần-thiết và hữu-ích nầy được hoàn-mãn. Ngoài ra, Ban Hiệu-Đính cũng đang cố-gắng đọc lại từng trang Quyển SGTHTB của Đức Huỳnh Giáo-Chủ do Ban Hiệu-Đính ấn-tống năm 2004 để dò tìm những sai-sót về chánh-tả, văn-phạm, lời văn, chữ dùng không đúng, khác với bản nguyên-thủy mà lần hiệu-đính trước đã không thấy, hầu bổ-chính lại cho thật hoàn-chỉnh về nội-dung cũng như hình-thức cho kỳ tái ấn-tống sắp tới. Chúng tôi xin tán-dương công-đức của Ban Hiệu-Đính, đặc-biệt là bốn Đđ Trưởng-Ban PTGLTƯ Nguyễn-Văn-Mậu, Đđ PHT/BTS Sacramento Nguyễn-Văn-Hiệp, Đđ Hội-Trưởng BTS Bắc CALI kiêm Chủ-Bút TSTT Vương-Học-Thiêm và Đđ HT/BTS Toronto Nguyễn-Trung-Hiếu, đã phát-tâm tự-nguyện và phân-công nhau đảm-trách phần giáo-sự rất khó-khăn, đòi hỏi nhiều công-phu, thì-giờ, kiên-trì nhưng vô-cùng quan-trọng và thiết-yếu nầy (Đđ Trưởng-Ban Hiệu-Đính sẽ trình-bày rõ hơn về công-việc vừa nói). - Hỗ-trợ tích cực, thường xuyên về tinh-thần, vật-chất cho hoạt-động kiên-trì, dũng-cảm, vô-úy của anh chị em Tín-đồ Đồng-đạo trong nước còn bị giam-giữ trong tù (tổ-chức thăm viếng, ủy-lạo, trợ-cấp tài-chánh để anh chị em có phương-tiện bồi-bổ thêm phần dinh-dưỡng thiếu-thốn, mua thuốc chữa trị khi đau yếu, giúp đỡ gia-đình bên ngoài gặp khó khăn,...), gởi các nhóm từ-thiện thiện-nguyện đi cứu-trợ đồng-bào, đồng-đạo nạn-nhân thiên-tai, lũ-lụt ở các nơi xa-xôi, hẻo-lánh.

         - Tiếp-xúc, giao-hảo, giữ liên-lạc với các giới lập-pháp, hành-pháp của Hoa-Kỳ, các Tổ-chức Nhân-quyền thế-giới,... để tìm hậu-thuẩn cần-thiết cho việc can-thiệp, đòi hỏi tự-do tôn-giáo nói chung, cho Giáo-Hội PGHH nói riêng ở quê nhà. Tạo cơ-hội và khéo-léo sắp xếp để phái-đoàn anh chị em tín-đồ âm-thầm quyết-tâm tranh-đấu cho tự-do tôn-giáo PGHH nhiều lần được mời đến Tòa Tổng Lãnh-Sự Hoa-Kỳ ở Saigon để trình-bày về tình-trạng áp-bức PGHH, cũng như trả lời phỏng-vấn của các báo, các cơ-quan truyền-thanh, truyền-hình quốc-tế mỗi khi có biến-cố nguy-hại nào xảy ra cho Giáo-Hội hoặc anh chị em tín-đồ (điển-hình là vụ Công-an CS đột-nhập vào đạo-tràng của hai Đđ Đệ Thiện, Đệ Thọ ngăn cấm sinh-hoạt, tịch-thu bất hợp-pháp những dụng-cụ phát-thanh, in-ấn cùng tất-cả sấm giảng, sách-vở tài-liệu tu h?c , CD băng-giảng đã phát hành, đồng-thời bao vây, phong-tỏa nghiêm-nhặt trong nhiều ngày. Gần nhứt là vụ công-an huyện Chợ-mới phối-hợp cùng công-an xă Hội-an chận bắt vô-cớ Ông bà Đđ Nguyễn-văn-Lía trên đường đi dự đám giỗ, ngụy-tạo bằng-cớ vu-khống đương-sự tội phạm luật lưu-thông, tịch-thu phi-pháp vật-dụng, tiền-bạc rồi bắt giữ biệt-tích. Đđ Trương-Kim-Long hay tin đến hỏi thăm tin-tức Đđ Lía cũng bị bắt trói, đánh-đập dã-man, cưỡng ép lăn tay vào biên-bản hỏi cung do Công-an tự lập ra, sau đó bị đuổi về). Những công-tác khó-khăn, kín-đáo, tế-nhị nói trên do ĐĐ Phó Hội-Trưởng Ngoại-Vụ Huỳnh-Văn-Hiệp Đặc-trách quốc-nội thi-hành một cách tốt đẹp và hiệu-quả (Đđ PHT/NGOẠI-VỤ sẽ trình-bày rõ về phần-vụ nầy). Xin nhiệt-thành tán-dương ĐĐ PHTTƯHN Huỳnh-Văn-Hiệp.

         - Về mặt giao-hảo với bên ngoài: Là thành-viên sáng-lập và thường-trực của HĐLTVN/HK, Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại đã phối-hợp nhịp-nhàng, hợp-tác chặt-chẽ với các tôn-giáo bạn trong những sinh-hoạt cần-thiết liên-quan đến đạo-pháp, niềm tin, đời sống, lịch-sử, văn-hóa, xã-hội, Cộng-đồng.

         - Tiếp-xúc, giữ liên-lạc với các giới lập-pháp, hành-pháp của Hoa-Kỳ để tìm hậu-thuẩn cần-thiết cho việc can-thiệp, đòi hỏi tự-do tôn-giáo nói chung, cho Giáo-Hội PGHH nói riêng ở quê nhà.

         - Về truyền-thông: Mặc dù nhân-sự, phương-tiện, tài-chánh yếu kém, eo hẹp, vẫn cố-gắng duy-trì, phát-hành Tập-san Tinh-Tấn (hai số một năm) nhằm phổ-biến tin-tức, sinh-hoạt cũng như bài vở về giáo-lý, phật-pháp đến các đồng-đạo, thân-hữu độc-giả, xử-dụng website sẵn có để việc thông-tin, gởi văn-thư, giấy-tờ, chỉ-thị từ  BTSTƯ đến các BTS, BÐD địa-phương trực-thuộc nhanh chóng hơn. Ðặc-biệt trong nhiệm-kỳ gia-hạn nầy, TSTT gặp khó-khăn trầm-trọng về tài-chánh, quỹ ấn-hành quá yếu kém, đó là lý-do không ra được số đầu năm Xuân Tân-Mão như hằng năm (Ðđ Chủ-Bút sẽ trình-bày rõ tình-trạng chi thu và xin lỗi về sự việc ngoài ý muốn nầy)

         - Về phổ-thông giáo-lý: Duy-trì, khuyến-khích mở thêm chương-trình phát-thanh và những buổi trao đổi, học tập giáo-lý hằng tuần ở một s? BTS địa-phương có khả-năng và hoàn-cảnh thuận-tiện (Nam California, Bắc California, Houston, Dallas, Toronto, Calgary,...), tái ấn-tống Sấm Giảng Thi Văn của Đức Huỳnh Giáo-Chủ cùng các tác-phẩm tài-liệu về lịch-sử hình-thành Đạo, tiến-trình hoằng-dương, phổ-truyền đạo-pháp, thân-thế, vĩ-nghiệp, giáo-lý vi-diệu của Đức Tôn-Sư, do quý vị cao-đồ, chức-sắc tiền-bối (đã quá-cố) biên-soạn. Đặc-biệt bảo-trợ việc ấn-tống hai công-trình biên-soạn Sấm Giảng Thi Văn Toàn-Bộ - Chú-Giải của cố ĐĐNL Bùi-Văn-Ưởng (bút-hiệu Thiện-Tâm) và Tự-Điển Đặc-Dụng Phật-Giáo Hòa-Hảo của ĐĐNL Nguyễn-Văn-Chơn (hiện đang sống ở VN) mà Quyển Thượng - Tập I,II,III đã in xong và phân-phối cho các BTS cùng Quý Đồng-Đạo đã phát tâm đóng góp công-đức như đã nói ở phần trên. Các tập sau đó sẽ được tiếp-tục ấn-hành cho đến khi hoàn-tất toàn bộ hai quyển. Đó là những công-việc bình-thường, khiêm-nhượng mà BTSTƯHN đã làm hay hỗ-trợ trong nhiệm-kỳ gia-hạn ngắn-ngủi của mình chớ không dám nói là thành-quả. Có thể coi đây là công-tác củng-cố cái nền móng căn-bản vững chắc cho Giáo-Hội PGHH Hải-ngoại sau khi những viên đá đầu-tiên đã được đặt xuống từ ba nhiệm-kỳ I,II,III để các nhiệm-kỳ nối-tiếp có cơ-sở và đà xây-dựng, phát-triển sâu rộng mạnh-mẽ hơn.

Kính thưa Chư Quý vị,

         Khi được Đại-Hội tín-nhiệm và nhận lãnh trọng-trách ủy-thác, chúng tôi có tâm-nguyện cố-gắng hoàn-tất tối-đa những gì đã được giao-phó. Hôm nay nhiệm-kỳ đã hết, tâm-nguyện đã thành, chúng tôi rất hân-hoan, thơ-thới được trở lại tâm-trạng an lạc của người tín-đồ bình-thường, thanh-thản, vui câu đạo-hạnh mà bấy lâu, vì bận-rộn giáo-sự, đã phải tạm gát một bên.

         Nhân dịp nầy, chúng tôi xin chân-thành cảm tạ Quý vị Cố-Vấn, Quý vị Trưởng-Ban, Quý BTS và BĐD thành-viên, Quý Đồng-đạo khắp nơi đã hợp-tác, hỗ-trợ, giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời-gian đảm-nhận trách-nhiệm điều-hành giáo-sự nhiệm-kỳ. Chúng tôi cũng xin cám ơn những vị bất-đồng chánh-kiến, quan-điểm, đường lối điều-hành giáo-sự của BTSTƯ , không cùng hợp-tác, thẳng-thắn góp ý chỉ-giáo mà nhờ đó chúng tôi có dịp quán-chiếu chân-lý nhân vô thập toàn (trong đó có chúng tôi) và chiêm-nghiệm tâm-lý đời sống thường tình.

         Thay mặt Toàn-thể Trị-Sự-Viên Ban Thường-Vụ, Quý vị Phụ-Tá Đặc-Trách và Quý Trưởng-Ban Chuyên-môn của BTSTƯNHGHPGHH/NK III và NKIII/GH, chúng tôi xin trân-trọng tuyên-bố mãn-nhiệm kể từ giờ phút nầy, ngày hôm nay 19  tháng 6 năm  2011.

         Trân-trọng kính chào và chúc Đại-Hội thành-công tốt đẹp để chúng ta sớm có được một  Ban Trị-Sự Trung-Ương với thành-phần lãnh-đạo, chức-sắc trẻ-trung, tài-năng đức-độ, đầy đủ kiến-thức giáo-lý và giáo-sử, đường lối lập-trường vững chắc, uy-tín, xứng-đáng đại-diện cho Giáo-Hội PGHH Hải-Ngoại điều-hành giáo-sự  trong sứ-mạng bảo-vệ và phát-huy Ðạo-Pháp.

         Xin Ơn Trên Thầy Tổ gia-hộ cho Toàn-thể chư Quý Vị luôn được thân tâm thường lạc, đạo-tâm kiên-cố, đạo-quả viên thành.

         Trân-trọng!

                                           Nguyễn-Thành-Long

                                           Đại-Hội Đạo Santa Ana 2011
 
Comments