06 - Cách tu hiền và sự ăn ở của một người bổn-đạo (quyển 6)

CÁCH TU HIỀN VÀ SỰ ĂN Ở

CỦA MỘT NGƯỜI BỔN ĐẠO
 
 

LỜI NÓI ÐẦU

 

        Năm năm trường xa cách, cái chánh-sách áp bức tôn-giáo gắt-gao của người Pháp làm cho tôi không được gần-gũi các người hầu giải bày tường tận tôn-chỉ hành Ðạo của tôi.

Ấy không phải vì tôi cố ý muốn xa-lánh các người, song chẳng qua vì sự bắt-buộc của kẻ cường-quyền nên tôi và các người không được trực-tiếp cùng nhau. Tuy nhiên cũng có lắm thiện-nam tín-nữ rất trung-thành, một lòng gìn Ðạo. Nhưng gần đây có vài kẻ hiểu lầm, hành-động một vài điều không hợp với tinh-thần đạo-đức, trái chủ-nghĩa từ-bi bác-ái và sự cao-thượng của giáo-pháp nhà Phật. Thế nên điều ấy làm cho quyển sách nhỏ nầy ra đời. Vậy từ nay trở đi tôi ước mong rằng với vài điều sơ-lược kể ra sau đây, toàn thể thiện-nam tín-nữ trong Ðạo sẽ dùng trí-tuệ mình, suy-gẫm gìn-giữ ăn ở theo qui-tắc đã định, đặng tránh những việc đáng tiếc xẩy ra, hầu giữ tròn danh-giá của Ðạo Phật. Như thế chặng phụ công của Ðức Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni đã khai sáng Ðạo Phật và đã dìu-dắt quần-sanh tầm đường giải-thoát.


Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.


HÒA - HẢO

Comments