6- Quyển VI: Cách tu-hiền và sự ăn ở của một người bổn-đạo

006-Lời nói đầu do Hồng Trần đọc

007-Những điều sơ lược do H.Trần và T.Lý

008-Luận về Tam nghiệp do HTrần-TLý

009-Luận về Bát chánh - HồngTrần-ThiênLý

010-Cách thờ phượng do HồngTrần-ThiênLý

011-Sự cúng lạy do HồngTrần-Thiên Lý đọc

012-Lời khuyên Bổn đạo do Thiên Lý đọc

 
Comments