1. Trang Nhà‎ > ‎Tin Cập Nhật‎ > ‎

2012-03-14 Không vận-động tịnh-tài và tổ-chức cho Phái-đoàn của Nguyễn-Thế-Truyền sang Hoa-Kỳ thuyết-giảng Giáo-Lý PGHH

posted Mar 14, 2012, 2:30 PM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Sep 5, 2012, 7:08 AM ]

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

THÔNG-BẠCH

Số: 14/BTSTƯHN/TB

Kính gửi: -  Quý vị Cố-Vấn và Trị Sự-Viên Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại.

               -  Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương.

               -  Chư Quý Đồng-đạo PGHH quốc-nội và hải-ngoại.
Trích yếu:  V/v Không vận-động tịnh-tài và tổ-chức cho Phái-đoàn của Nguyễn-Thế-Truyền sang Hoa-Kỳ thuyết-giảng   Giáo-Lý PGHH.
Chiếu:   - Biên-bản phiên họp của Ban Thường-Vụ BTSTƯHN ngày 11-3-2012.

         Trong thời-gian gần đây, có một nhóm người do Ông Nguyễn-Thanh-Long (tự Hai Long, đương kim Phó Hội-Trưởng “PGHH Trung-Ương” của Ông Huỳnh-Kim, tục danh Nguyễn-Ngọc-Sơn) cầm đầu đã gọi điện-thoại đến một số Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương trong hệ-thống Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo để vận-động tịnh-tài (tiền) và tổ-chức để đưa phái-đoàn của Nguyễn-Thế-Truyền từ quốc-nội sang Hoa-Kỳ để thuyết-giảng Giáo-Lý Phật-Giáo Hòa-Hảo. Được biết, phái-đoàn gồm có 9 thành-viên do Nguyễn-Thế-Truyền dẫn đầu cùng với 4 cháu trong nhóm Bạn Sen và 4 cha hoặc mẹ các cháu.

         Nhận thấy việc làm của nhóm Hai Long sẽ gây ra một số ảnh-hưởng tiêu-cực cho Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo trong cũng như ngoài nước, nên Ban Thường-Vụ BTSTƯHN đã có phiên họp khẩn ngày 11-3-2012 vừa qua.

         Sau khi phân-tích và thảo-luận, Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại trân-trọng kính bạch đến toàn thể chư Quý Đồng-đạo như sau:

  1. Vấn-đề Tài-Chánh – Vì các đồng-đạo đang tranh-đấu cho tự-do tôn-giáo PGHH ở quê nhà đang bị tù-đày, gia-đình của các đồng-đạo nầy đang bị bao-vây về kinh-tế, thân-nhân của quý đồng-đạo nầy rất cần sự giúp-đỡ tài-chánh để sống qua ngày. Vì vậy, việc giúp-đỡ tài-chánh cho phái-đoàn của Nguyễn-Thế-Truyền sang Hoa-kỳ thuyết-giảng không phải là ưu-tiên hay cần-thiết.
  2. Mâu-thuẫn về lập-trường đòi-hỏi tự-do tôn-giáo – Quý đồng-đạo ở trong cũng như ngoài nước đang vận-động cho Tự-Do Tôn-Giáo ở quê nhà, đặc biệt là cho Phật-Giáo Hòa-Hảo. Nếu BTSTƯHN chấp-nhận (ủng-hộ) cho phái-đoàn Nguyễn-Thế-Truyền sang Hoa-Kỳ thuyết-giảng Giáo-Lý PGHH thì chúng ta đã đi ngược lại nguyện vọng của chính mình cũng như phản-bội lý-tưởng quý đồng-đạo đã và đang tranh-đấu, nhất là quý đồng-đạo đang bị tù-đày như Nguyễn-Văn-Lía, Trần-Hoài-Ân, v.v... và như vậy là chúng ta đã vô-tình giúp Cộng-sản Việt-Nam đẩy mạnh công-tác tôn-giáo-vận ra hải-ngoại, nhằm tuyên-truyền cho thế-giới biết là Việt-Nam đang có Tự-Do Tôn-Giáo. Nhưng trên thực-tế, tín-đồ Phật-Giáo Hòa-Hảo đã và đang bị đàn-áp một cách dã-man nếu hành-đạo chân-chánh và không ở trong hệ-thống Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo do Cộng-sản VN dựng lên (quốc-doanh).

         Do đó, một nhóm người đang lợi-dụng sự ngưỡng-mộ các cháu bé nhóm Bạn Sen để đem phái-đoàn Nguyễn-Thế-Truyền sang Hoa-Kỳ giảng đạo với mục-đích gì? – Không ngoài mục-đích là tiếp tay cho Cộng-sản Việt-Nam, để đẩy mạnh công-tác tôn-giáo-vận, để tuyên-truyền cho Cộng-sản Việt-Nam là PGHH đang có quyền Tự-Do Tín-Ngưỡng.

Kính thưa Quý Đồng-đạo,

         Mặc dù chúng ta rất hân-hoan khi trong đạo chúng ta có các cháu bé thông-minh, đĩnh-ngộ, sớm thông-hiểu Giáo-Lý PGHH, cũng như có biệt-tài thuyết-giảng, nhưng chúng ta không thể chấp-nhận đưa phái-đoàn Nguyễn-Thế-Truyền sang Hoa-Kỳ giảng đạo vì nó không phù-hợp với giai-đoạn đấu-tranh chung trong hiện-tại, gây ảnh-hưởng tiêu-cực, thiệt-hại cho công-cuộc vận-động chung của Cộng-Đồng người Việt hải-ngoại cho đất nước VN được tự-do dân-chủ, nhân quyền, và tự-do tôn-giáo, trong đó có PGHH. Đó là nguyện-vọng tha-thiết của đồng-bào trong và ngoài nước.

         Như Quý Đồng-đạo đã biết, PGHH là một tôn-giáo nhập thế, xuất-phát từ lòng dân-tộc VN, căn-cứ trên giáo-thuyết HỌC PHẬT TU NHÂN, lấy TỨ-ÂN làm trọng, nghĩa là trong việc hành đạo phải biết đền-đáp tứ-ân: (1) Ân tổ-tiên cha mẹ, (2) Ân đất-nước, (3) Ân Tam-Bảo, và (4) Ân đồng-bào và nhân-loại. Hơn nửa thế-kỷ qua, dưới chế-độ Cộng-sản, đồng-bào ta đã mất hết nhân-quyền, tự-do tín-ngưỡng, ... trong khi bọn cầm quyền thì ngầm dâng đất, dâng biển cho bọn quan thầy phương bắc, hèn với giặc ác với dân. Vì vậy, đối với tín-đồ PGHH, chúng ta phải làm gì khi đất nước lâm-nguy, ân Tam-Bảo, ân đồng-bào và nhân-loại không thể hành-sử được theo như lời dạy của Đức Tôn-Sư? Hãy nghe theo lời dạy của Ngài: “Hãy tùy tài tùy sức, nỗ-lực hy-sinh cho xứ-sở. Thảng như không đủ tài-lực đảm-đương việc lớn, chưa gặp thời-cơ giúp-đỡ quê-hương, ta phải rán tránh đừng làm việc gì sơ-xuất đến đỗi làm cho nước nhà đau-khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn-hại đến đất-nước.” (sđd. trang 182, Quyển 6 SGTBTB 2004). Qua kinh-nghiệm lịch-sử của đất-nước, có lẽ tất cả chúng ta còn nhớ câu nói bất-hủ của Cố Tổng-Thống VNCH Nguyễn-Văn-Thiệu: “Đừng tin những gì Cộng-sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng-sản làm!” Thật chí-lý lắm thay!!!

         Do đó, Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo tha-thiết yêu-cầu toàn thể tín-đồ PGHH tại hải-ngoại, tất cả các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương không tham-gia tổ-chức hay ủng-hộ tịnh-tài cho công-tác nầy của nhóm Ông Hai Long.

         Đồng thời, chúng tôi cũng kêu gọi nhóm Ông Hai Long hãy bình-tâm suy-xét, hủy-bỏ chương-trình đưa phái-đoàn Nguyễn-Thế-Truyền sang Hoa-Kỳ giảng đạo, và làm theo lời khuyên dạy của Đức Thầy:

                        Đừng bạ đâu tin bướng nghe càn,

                               Làm ngu-muội đọa thân uổng kiếp.” (sđd. trang 169, Quyển 5 SGTVTB 2004)

         Trân-trọng kính chào đoàn-kết và quyết giữ Đạo chờ Thầy.

                                                          Hoa kỳ, ngày 14 tháng 3 năm 2012

                                                         TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

                                                                   HỘI-TRƯỞNG,

 

                                                                        (đã ấn ký)

 

                                                             NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

- Hồ-Sơ / Lưu.
 
Comments