1. Trang Nhà‎ > ‎Tin Cập Nhật‎ > ‎

Hoàn-tất công-tác của Ban Điều-Chỉnh Kỹ-thuật và Ấn-Tống.

posted Jun 6, 2013, 9:30 AM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Jun 6, 2013, 9:40 AM ]

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141  11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

THÔNG-BÁO

Số: 26/BTSTƯHN/TB

Trích-yếu: V/v Hoàn-tất công-tác của Ban Điều-Chỉnh Kỹ-thuật và Ấn-Tống.

Ø  Chiếu Biên-bản Đại-Hội Đạo tại Sacramento ngày 07-7-2012,

Ø  Chiếu Quyết-Định số 18 về việc thành-lập Ban Điều-Chỉnh Kỹ-Thuật và Ấn-Tống ngày 04-9-2012,

Ø  Chiếu Biên-bản phiên họp của Ban Thường-Vụ BTS/TƯHN ngày 15-5-2013.

         Sau hơn 6 tháng hoạt-động (kể từ ngày 04-9-2012) của Ban Điều-Chỉnh Kỹ-thuật và Ấn-Tống (BĐCKTAT), công-tác nầy đã hoàn-tất. Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại sẽ xem-xét lại (review) kết-quả đạt được và sẽ tiếp-tục thực-hiện các công-tác cần-thiết còn lại để cho việc tái-bản quyển Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ của Đức Huỳnh Giáo-Chủ được hoàn-hảo về nội-dung và hình-thức.

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại chân thành cảm tạ Quý vị Cố-Vấn, ĐĐNL Trưởng-Ban Nguyễn-Thành-Long, và các Thành-Viên trong Ban Điều-Chỉnh Kỹ-thuật và Ấn-Tống đã hoàn-tất công-tác nói trên, và xin tuyên-dương công-đức của Quý vị.

                                                                                            Hoa kỳ, ngày 16 tháng 5 năm 2013

                                                                                      TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

                                                                                                               HỘI-TRƯỞNG

 

                                                                                                                 (ấn ký)

 

 

                                                                                                     NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Thành-Viên trong BĐCKTAT

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương

   “Để kính tường và thông-báo.”   

- Hồ-Sơ / Lưu

Comments