1. Trang Nhà‎ > ‎Tin Cập Nhật‎ > ‎

Chính thức Công-nhận và Chúc mừng Tân Ban Trị-Sự PGHH Washington DC và Vùng Phụ-Cận

posted Nov 29, 2011, 2:48 PM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Nov 30, 2011, 6:33 AM ]
         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo hoan-hỷ nhận được Ðiện-thư phúc-trình của Ban Trị-Sự Washington DC và Vùng Phụ-cận đã thành-công tốt đẹp trong công-tác bầu lại Tân Ban Trị Sự nhiệm-kỳ 2011-2013 vào ngày 25 tháng 9 năm 2011 với thành-phần sau đây:
THÀNH PHẦN BAN CỐ VẤN:

         Quý Đồng-Đạo: Hà Công Tư (ĐT: 240-447-6151), Trần Văn Mết (ĐT: 301-595-2873), Lê Văn Khương (ĐT: 301-592-0042), Nguyễn Văn Miêng (ĐT: 301-498-4838), Văn Thế Vĩnh (ĐT: 240-506-8736), Trần Quốc Sĩ (ĐT: 240-447-5549).

THÀNH PHẦN BAN TRỊ SỰ:

Hội Trưởng:                     Trần Phú Hữu (ĐT: 301-604-8260)

Phó Hội Trưởng Nội Vụ:     Võ Thành Nhựt

Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Phan Văn Bề

Thư Ký:                          Hà Nhân Sinh

                                     Võ Thành Nhã

Thủ Bổn:                         Nguyễn Thị Bạch Nguyệt

Kiểm Soát:                      Nguyễn Văn Miêng

 

Ban Phổ Thông Giáo Lý:    Đỗ Thành Luông

                                     Phan Nhất Lĩnh

Ban Tổ Chức:                   Đoàn Ngọc Ẩn

                                     Hà Trung Tính

Ban Xã Hội:                     Nguyễn Thị Bưởi

Ban Thông Tin, Liên Lạc:   Trịnh Sanh Phát

                                     Nguyễn Duy Quang

 

         Kết-quả tốt đẹp có được là do thiện-chí, quyết-tâm, tích-cực dấn thân phục-vụ cho Ðạo của toàn-thể Tín-đồ, Ðồng-đạo của Washington DC và Vùng Phụ-cận.

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại chánh-thức công-nhận và nồng-nhiệt chào mừng Tân Ban Trị-Sự Washington DC và Vùng Phụ-cận nhiệm-kỳ 2011-2013. Với thành-phần Trị-sự-viên đa-số đầy đủ kiến-thức sâu rộng về lịch-sử, giáo-lý Ðạo, kinh-nghiệm dồi-dào, thâm-niên trong sinh-hoạt giáo-sự và hành-đạo, phối-hợp cùng một số thành-viên mới tham-gia, nhiệt-tâm, hăng-say, tận-tụy, BTSTƯHN tin-tưởng Tân BTS Washington DC và Vùng Phụ-cận sẽ củng-cố thêm sự đoàn-kết nội-bộ quí-báu đã tạo được từ trước đến nay, làm việc hài-hòa, hợp-tác chặt-chẽ và thành-công mỹ-mãn trong công-việc điều-hành giáo-sự, tu học, phát-huy và bảo-vệ Ðạo-pháp.

         Nguyện cầu Ơn-Trên Thầy Tổ gia hộ cho Quý Tân Ban Trị-Sự cùng toàn-thể  Đồng-Ðạo Washington DC và Vùng Phụ-Cận luôn được thân tâm an-lạc, đạo-tâm kiên-cố, thăng-tiến trên con đường tu-hiền hành-đạo.

Hoa kỳ, ngày 21 tháng 11 năm 2011

TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

HỘI TRƯỞNG, 

(đã ấn ký)

 NGUYỄN-TRUNG-HIẾU
Comments