1. Trang Nhà‎ > ‎Tin Cập Nhật‎ > ‎

2012-05-04 Vận-động tịnh-tài cho công-tác Đền Ơn Đáp Nghĩa vào dịp Đại Lễ Khai Đạo 18/5 năm Nhâm-Thìn (2012)

posted May 6, 2012, 10:55 AM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Sep 5, 2012, 7:06 AM ]

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

THÔNG-BÁO

                                                                                                                                         Số: 15/BTSTƯHN/TB

Kính gửi:   -  Quý vị Cố-Vấn và Trị Sự-Viên Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại.

                 -  Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương.

                 -  Toàn thể Tín-Đồ PGHH hải-ngoại.
Trích yếu: V/v Vận-động tịnh-tài cho công-tác Đền Ơn Đáp Nghĩa vào dịp Đại Lễ Khai Đạo 18/5 năm Nhâm-Thìn (2012).

Kính thưa Quý Đồng-đạo,

         Để tỏ lòng thành-kính và tri-ân những vị có công với đạo, hy-sinh vì đạo, mấy năm qua, Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo được sự hỗ-trợ khuyến-khích của Quý đồng-đạo, hằng năm có tổ-chức hai cuộc thăm viếng ủy-lạo: Lần thứ nhất tổ-chức trong vòng tháng 5 âm-lịch nhằm nhắc-nhở cho nhau nhớ ngày Lễ Kỷ-Niệm Đức Thầy khai-sáng nền đạo PGHH; lần thứ nhì là chọn vào những ngày cuối năm để nhân dịp chúc mừng năm mới, chia-sẻ nỗi đau-thương mất-mát với thân-nhân những người nằm xuống vì đạo quên mình. Đồng thời với công-tác Thăm Viếng, BTS\TƯHN cũng dành ra một phần ngân quỹ để ủy-lạo cho những vị đấu-tranh đòi-hỏi quyền tự-do tôn-giáo cho PGHH, đã và đang bị cầm tù; gia-đình của các đồng-đạo nầy ở quê nhà đang bị bao-vây về kinh-tế, thân-nhân của quý đồng-đạo nầy rất cần sự giúp-đỡ tài-chánh để sống qua ngày.

         Vì vậy, với tinh-thần: “Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng”Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại tha-thiết yêu-cầu Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện tích-cực vận-động, kêu gọi tất cả Quý Đồng-đạo trong địa-phương sở tại mở lòng từ-bi, tùy khả-năng đóng góp tịnh-tài để thực-hiện công-tác Đền Ơn Đáp Nghĩa năm nay đối với những gia-đình có thân nhân đồng-đạo đã và đang hy-sinh để cho Đạo PGHH được trường-tồn.

          Quý Đồng-Đạo, Quý Ban Trị-Sự, và Ban Đại-Diện vui lòng gởi Check, hay Money Order… kèm theo danh-sách đóng góp về cho Thủ-Bổn Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại, xin chọn 1 trong 3 cách viết Check hay Money Order (Chi phiếu) sau đây:

         1.- Tiếp theo sau hàng chữ Pay to the order of  điền vào: PGHH

         2.- Hay là bằng tiếng Việt không bỏ dấu: GIAO HOI PHAT GIAO HOA HAO

         3.- Hoặc là bằng tiếng Anh: HOA HAO BUDDHIST CONGREGATION

         Phần Memo Chi phiếu ghi vào: Quỹ Đền Ơn Đáp Nghĩa.

         Trên bao thơ ghi như sau:

                                                   PGHH

                                                   37  CORONADO  PL.  NE

                                                   CALGARY, AB  T1Y  6N9

                                                   CANADA

         Và xin chú-ý, hạn chót để Thủ-Bổn nhận được chi-phiếu đóng góp vào Quỹ Đền Ơn Đáp Nghĩangày Chủ Nhật 10-6-2012.

         Kính mong Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện cùng Đồng-đạo khắp nơi tích-cực hưởng-ứng lời kêu gọi nầy để cho công-tác Đền Ơn Đáp Nghĩa được hoàn-thành tốt đẹp.

         Nguyện cầu Ơn-Trên, Hồng-ân Tam-Bảo gia-hộ cho Quý Đồng-đạo luôn được an-lành, đạo-tâm kiên-cố, vạn sự đắc-thành.

         Trân-trọng cám-ơn và kính chào Quý Đồng-đạo.

                                                                                  Hoa kỳ, ngày 4 tháng 5 năm 2012

                                                                                      TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

                                                                                                                 HỘI-TRƯỞNG,

 

                                                                                                  đã ấn ký)

 

 

                                                                                         NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương

   “Để kính tường và thông-báo.”   

- Hồ-Sơ / Lưu

Comments