1. Trang Nhà‎ > ‎Tin Cập Nhật‎ > ‎

2012-06-17 Phân-Ưu Ðồng-Ðạo Niên-Lão PHẠM-VĂN-CHIÊU

posted Aug 22, 2012, 10:56 AM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Aug 22, 2012, 11:31 AM ]

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

PHÂN-ƯU

Kính gửi: Quý Hiếu Nữ, Hiếu Nam: Phạm Thị Ngọc Lễ, Phạm Ngọc Trí, Phạm Ngọc Tín,  Phạm Thị Ngọc Phụng và tang quyến.

               29 Down Way, Norcross, Georgia 30093.

               Email: lpham59@att.net.

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo vô cùng xúc-động nhận được tin Đồng-đạo Niên-Lão:

PHẠM-VĂN-CHIÊU

Sanh ngày 29 tháng 5 năm 1924

Từ trần lúc 3 giờ sáng ngày 15 tháng 6 năm 2012

(nhằm ngày 26 tháng 4 nhuần năm Nhâm Thìn)

tại Norcross, Georgia, Hoa-Kỳ

HƯỞNG THỌ 89 TUỔI

         Cố Ðồng-Ðạo Niên-Lão PHẠM-VĂN-CHIÊU là một tín-đồ thuần-thành, trung-kiên, đã dấn thân phục-vụ Đất nước và Đạo pháp gần trọn đời mình. Ngay từ tuổi thanh-niên, Cố Đồng-Đạo đã tham-gia lực-lượng kháng Pháp, Bộ-Đội Nguyễn-Trung-Trực. Năm 1956, tốt nghiệp trường Võ-Bị Đà-Lạt, phục-vụ trong Quân-Lực VNCH với nhiều chức-vụ trọng-yếu. Đến khi ra hải-ngoại vẫn một lòng sắt son với Đạo, đã có nhiều cống-hiến cho Đạo, là Biên-Tập-Viên của Tập-san Ðuốc Từ-Bi trước kia và Tập-san Tinh-Tấn sau nầy, và là Cố Vấn cho Ban Trị-Sự PGHH Georgia liên-tục trong nhiều năm cho đến lúc quá vãng.

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại xin được tán-dương công-đức cao-đẹp của Cố Đồng-Đạo Niên-Lão PHẠM-VĂN-CHIÊU đã hiến dâng cho Đạo-Pháp và Dân-Tộc.

         Thành Kính phân-ưu cùng tang quyến và đồng thành tâm cầu nguyện: Nhờ Ơn Ðức Phật Từ-bi cứu-độ vong-linh Cố Đồng-Đạo Niên-Lão PHẠM-VĂN-CHIÊU được thoát chốn mê-đồ, vãng sinh miền Cực-Lạc. Nam-Mô A-Di-Đà Phật!

                                                                                               Hoa kỳ, ngày 17 tháng 6 năm 2012

                                                                                     TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

                                                                                                              HỘI-TRƯỞNG,

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương trực thuộc                                                     (đã ấn ký)

    “Kính thông báo.

         Xin tùy-nghi tổ-chức cầu-nguyện.”

- Lưu.

                                                                                                        NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

Comments