1. Trang Nhà‎ > ‎Tin Cập Nhật‎ > ‎

2012-09-04 Vận-động Quỹ tái Ấn-Tống Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ của Đức Huỳnh Giáo-Chủ.

posted Sep 5, 2012, 6:31 AM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Sep 5, 2012, 7:03 AM ]

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398 916-731-8331 Fax. 905-619-0398

E-mail: btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net 

THÔNG-BÁO

Số: 17/BTSTƯHN/TB

Kính gửi:  -  Quý vị Cố-Vấn và Trị Sự-Viên Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại.

                -  Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương.

                -  Toàn thể Tín-Đồ PGHH hải-ngoại.

Trích yếu:  V/v Vận-động Quỹ Ấn-Tống Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ của Đức Huỳnh Giáo-Chủ.

Tham chiếu:  -  Biên-Bản Đại-Hội Đạo tại Sacramento ngày 07-7-2012,

                      -  Biên-Bản phiên họp của Ban Thường-Vụ ngày 11-8-2012.

Kính thưa Quý Đồng-đạo,

         Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ (SGTVTB) là cuốn kinh nhật tụng của mỗi tín-đồ PGHH, dày gần 600 trang, ấn tống lần chót bởi Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo vào năm 2004 và đến nay coi như đã hết. Theo quyết-định của Đại-Hội Đạo tại Sacramento ngày 07-7-2012, quyển SGTVTB 2004 sẽ được điều-chỉnh các lỗi kỹ-thuật còn tồn-đọng (lỗi chánh tả) về nội-dung và về hình-thức, sẽ được trình-bày hoàn-hảo hơn cho dễ tra-cứu. Công việc nầy sẽ được thực-hiện bởi Ban Điều-chỉnh Kỹ-thuật và Ấn-Tống với sự tiếp tay của Quý Đồng-đạo, các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương. Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại sẽ công bố thành phần nhân sự của Ban Điều-chỉnh Kỹ-thuật và Ấn-Tống trong Quyết-Định theo sau.

         Vấn-đề quan yếu còn lại là vận-động tịnh-tài cho công-tác ấn-tống. Như chúng ta biết, đối với Cư-sĩ tại gia, việc ấn-tống Kinh giảng để người khác được xem, giúp họ tỉnh-ngộ lo tu hành là Pháp-thí, đó là cách vun-trồng phước-đức để được nhiều hạnh-phúc sau nầy, như Đức Thầy từng dạy:

                           “Ai lòng nhơn hoặc chép hay in,

                            Mà truyền-bá đặng nhiều phước-đức.” (trang 86 SGTVTB 2004)

         Hay là:

                           “Ai làm phước in ra mà thí,

                            Thì được nhiều hạnh-phúc sau nầy.”    (trang 134 SGTVTB 2004)

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại tha-thiết yêu-cầu Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện tích-cực vận-động, kêu gọi tất cả Quý Đồng-đạo trong địa-phương sở tại mở lòng từ-bi, tùy khả-năng đóng góp tịnh-tài để thực-hiện công-tác tái Ấn-tống Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ từ nay đến ngày Thứ Sáu 31-5-2013.

          Quý Đồng-Đạo, Quý Ban Trị-Sự, và Ban Đại-Diện vui lòng gởi Check, hay Money Order… kèm theo danh-sách đóng góp về cho Thủ-Bổn Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại, xin chọn 1 trong 3 cách viết Check hay Money Order (Chi phiếu) sau đây:

         1.- Tiếp theo sau hàng chữ Pay to the order of  điền vào: PGHH

         2.- Hay là bằng tiếng Việt không bỏ dấu: GIAO HOI PHAT GIAO HOA HAO

         3.- Hoặc là bằng tiếng Anh: HOA HAO BUDDHIST CONGREGATION

         Phần Memo Chi phiếu ghi vào: Quỹ Ấn-Tống SGTVTB.

         Trên bao thơ ghi như sau:

                                           PGHH

                                           1263 CARDINAL ST.

                                           TRACY, CA 95376

                                                    USA.

         Và xin chú-ý, hạn chót để Thủ-Bổn nhận được chi-phiếu đóng góp vào Quỹ Ấn-Tống Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộngày Thứ Sáu 31-5-2013.

         Kính mong Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện cùng Đồng-đạo khắp nơi tích-cực hưởng-ứng lời kêu gọi nầy để cho công-tác pháp-thí tái Ấn-Tống SGTVTB được hoàn-thành tốt đẹp. Đồng thời, chúng ta cùng nhau thiệt-thi lời dạy của Đức Tôn-Sư:

                                   “Nên cố-gắng trau thân gìn Đạo,

                                    Hiệp cùng nhau truyền-bá kinh lành.”  (trang 150 SGTVTB 2004)

         Nguyện cầu Ơn-Trên, Hồng-ân Tam-Bảo gia-hộ cho Quý Đồng-đạo luôn được an-lành, đạo-tâm kiên-cố, đạo-quả sớm viên thành.

         Trân-trọng cám-ơn và kính chào Quý Đồng-đạo.

                                 Hoa kỳ, ngày 4 tháng 9 năm 2012

                          TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

                                                    HỘI-TRƯỞNG

                                                     (đã ấn ký)

                                           NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương “Để kính tường và thông-báo.”

- Hồ-Sơ / Lưu

Comments