1. Trang Nhà‎ > ‎Tin Cập Nhật‎ > ‎

2012-09-04 Thành-lập Ban Điều-Chỉnh Kỹ-thuật và Ấn-Tống.

posted Sep 5, 2012, 6:39 AM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Sep 5, 2012, 7:00 AM ]

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398 916-731-8331 Fax. 905-619-0398

E-mail: btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net 

 

QUYẾT - ÐỊNH

Số: 18/BTSTƯHN/QĐ

Trích-yếu: V/v thành-lập Ban Điều-Chỉnh Kỹ-thuật và Ấn-Tống.

Ø  Chiếu Biên-bản Đại-Hội Đạo tại Sacramento ngày 07-7-2012,

Ø  Chiếu Biên-bản phiên họp của Ban Thường-Vụ ngày 11-8-2012,

Ø  Chiếu Thông-Báo số 17 về việc Vận-động Quỹ tái Ấn-Tống Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ của Đức Huỳnh Giáo-Chủ,

Ø  Chiếu Nhu-cầu Giáo-sự và với sự đồng-thuận của các Đồng-đạo được bổ nhiệm vào Ban Điều-Chỉnh Kỹ-Thuật và Ấn-Tống.

1.   Nay quyết-định thành-lập Ban Điều-Chỉnh Kỹ-thuật và Ấn-Tống (BĐCKTAT) quyển Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, với nhiệm-vụ góp nhặt các đề-nghị sửa-chữa, đúc-kết, nghiên-cứu và điều-chỉnh các lỗi kỹ-thuật còn tồn-đọng (lỗi chánh tả) từ ấn bản năm 2004 (SGTVTB 2004) về nội-dung và về hình-thức, ấn bản mới sẽ được trình-bày hoàn-hảo hơn cho dễ tra-cứu.

         Thành-phần Ban Điều-Chỉnh Kỹ-thuật và Ấn-Tống gồm có:

                 Cố-Vấn:     ĐĐNL Nguyễn-Minh-Thiện, Cố-Vấn Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại (BTS/TƯHN)

                 Cố-Vấn:     ĐĐNL Trần-Bá-Phải, Cố-Vấn BTS/TƯHN

                 Cố-Vấn:     ĐĐNL Nguyễn-Đăng-Vinh, Cố-Vấn BTS/TƯHN

                 Trưởng-Ban: ĐĐNL Nguyễn-Thành-Long, Cố-Vấn Thường-Trực BTS/TƯHN

                 Phó Ban:      ĐĐ Trần-Phú-Hữu, Trưởng-Ban Phổ Thông Giáo Lý BTS/TƯHN

                 Phó Ban:      ĐĐ Nguyễn-Văn-Mậu, Phó Ban Phổ Thông Giáo Lý BTS/TƯHN

                 Thư Ký:        ĐĐ Nguyễn-Văn-Hiệp, Chánh Thư-Ký BTS/TƯHN

                 Phó Thư-Ký: ĐĐ Cao-Văn-Chơn, San Jose, CA.

2.   Thỉnh cầu Quý Đồng-đạo, các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương có quan tâm, lưu-ý đến các sai-sót về lỗi kỹ-thuật hay lỗi chánh-tả còn tồn-đọng trong quyển Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ ấn bản năm 2004 (SGTVTB 2004), xin gởi các đề-nghị điều-chỉnh kỹ-thuật về địa-chỉ của BTS/TƯHN ở trên đây, hay là bằng điện-thư (e-mail) đến các địa-chỉ emails:

                 1/.    nguyen55hiep@yahoo.com (Nguyễn-Văn-Hiệp) và

                 2/.    chonvancao@yahoo.com (Cao-Văn-Chơn).

         Xin lưu-ý: Các đề-nghị điều-chỉnh kỹ-thuật phải căn-cứ trên ấn bản năm 2004 (SGTVTB 2004), cần phải để số trang ... dòng ... của chữ sai và đề nghị chữ đúng để Ban Điều-Chỉnh Kỹ-thuật và Ấn-Tống đúc-kết, nghiên-cứu và quyết-định. Hạn chót để BĐCKTAT nhận được các đề-nghị là ngày Thứ Sáu 30-11-2012.

3.   Thời hạn công-tác của Ban Điều-Chỉnh Kỹ-thuật và Ấn-Tống 6 tháng.

4.   Quý Đồng-Đạo liên-hệ có tên trong Quyết-Định này chiếu nhiệm-vụ thi-hành.

5.   Quyết-Định nầy có hiệu-lực kể từ ngày ký.

                                  Hoa kỳ, ngày 4 tháng 9 năm 2012

                          TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

                                           HỘI-TRƯỞNG

 

                                           (đã ấn ký)

 

                                  NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương “Để kính tường và thông-báo.”   

- Hồ-Sơ / Lưu

 

Comments