16. Hình Ảnh‎ > ‎

Đức Huỳnh Giáo-Chủ

 
    
 
                 
   
                           
            
 
 
 
 
 
 Lúc đi Khuyến Nông (1945)
 
 
 
 
      Đức Thầy tại Saigon năm 1946
 
 
   Hình chụp ở nhà cô Ký Giỏi
               Bạc Liêu 
 
Hình Đức Thầy tại Chợ Lớn cuối 1945
 

 

Hình Đức Ông và Đức Bà thân sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ 

 

 

 Trước nhà Cô Năm Tournier

 

 

Đức Thầy tại Văn Phòng đường Lefèbre  (Nguyễn Công Trứ) Saigòn, năm 1943 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

 

 
 
           Năm 1946 tại Chợ Lớn
 
 
 
 Tại làng Nhơn Nghĩa Cần Thơ 1940
 

  

       Lúc còn đi học ở Tân Châu
 
 

Comments