16. Hình Ảnh‎ > ‎

Chùa PGHH

                                                              Chùa Tây An Cổ Tự -Long Kiến
                                                     Chùa Tây An Tự núi Sam - Châu Đốc
                                                     
                                                                Chùa An Hòa Tự - Hòa Hảo
 

                                                            Bửu Sơn Tự - Sông Cầu (Phú Yên)

                                                           
                                                                   Sơn Hòa Tự - Chợ Lách
 
Chùa Tam Bửu Tự tại  Ba Chúc - Châu Đốc
ċ
Văn Hiệp Nguyễn,
Sep 25, 2011, 2:03 PM
ċ
Văn Hiệp Nguyễn,
Sep 25, 2011, 2:23 PM
ċ
Văn Hiệp Nguyễn,
Sep 25, 2011, 2:23 PM
Comments