Chương Một

CHƯƠNG I:  ĐIỀU KHOẢN CĂN BẢN

ĐIỀU 1.- Phật Giáo Hòa Hảo là một nền Đạo do Đức Giáo Chủ HUỲNH PHÚ SỔ khai sáng từ ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (4-7-1939), tại Xã Hòa Hảo, Quận Tân Châu, Tỉnh Châu Đốc (Việt Nam).

ĐIỀU 2.- Phật Giáo Hòa Hảo bất khả phân dưới bất cứ hình thức nào, và Hiến Chương nầy có hiệu lực đối với toàn thể các tín đồ hành theo giáo lý của ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ.