Chương Hai

CHƯƠNG II:  DANH HIỆU, MỤC ĐÍCH, TÔN CHỈ

ĐIỀU 3.- Danh hiệu: Giữa những tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, nay thành lập trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa cho đến khi ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ trở về, một tổ chức mệnh danh là GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO

ĐIỀU 4.- Mục đích: Mục đích của Giáo Hội là tổ hợp tất cả nam nữ tín đồ của ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ để:

         a) Bảo vệ tín ngưỡng tự do, bình đẳng tôn giáo.

         b) Trực tiếp giải quyết những việc xảy ra hằng ngày trong Đạo.

ĐIỀU 5.- Tôn chỉ: Tôn chỉ của Giáo Hội đúng theo giáo lý của Phật Giáo Hòa Hảo, là Học Phật Tu Nhân, nghĩa là:

         a) Tìm cách trau giồi và nâng cao tinh thần đạo đức của tất cả tín đồ bằng cách truyền bá giáo lý của ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ trong các quyển: 1.- Sám Giảng khuyên người đời tu niệm, 2.- Kệ dân của người Khùng, 3.- Sấm Giảng, 4.- Giác mê tâm kệ, 5.- Khuyến Thiện, 6.- Cách tu hiền và sự ăn ở của một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, 7.- Sấm Giảng Thi Văn toàn bộ của ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ.

         b) Sưu tầm, nghiên cứu, diễn giảng, phiên dịch và phổ biến những Sấm Giảng và Thi Văn của ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ để chấn hưng Phật Đạo đúng theo giáo lý chơn truyền và góp công đào tạo một xã hội Việt Nam lành mạnh, lấy nguyên tắc công bình và nhân đạo làm chuẩn đích.

         c) Tìm những phương tiện để cứu giúp kẻ nguy nàn, tương trợ trong việc quan, hôn, tang, tế, thực hiện các công tác xã hội hữu ích cho nhân sanh.

Comments