4. Hiến-Chương & Tư-Cách Pháp Nhân

HIẾN CHƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO


LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: ĐIỀU KHOẢN CĂN BẢN
CHƯƠNG II: DANH HIỆU, MỤC ĐÍCH, TÔN CHỈ
CHƯƠNG III: GIÁO KỲ, HUY HIỆU, TRỤ SỞ, THÁNH ĐỊA, THẺ TÍN ĐỒ
CHƯƠNG IV: THỜI HẠN, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG
CHƯƠNG V: THÀNH PHẦN, ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP
CHƯƠNG VI: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN TÍN ĐỒ
CHƯƠNG VII: HỆ THỐNG VÀ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC
CHƯƠNG VIII: BAN TRỊ SỰ, THÀNH PHẦN, QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ
CHƯƠNG IX: HỘI ĐỒNG BẢO PHÁP
CHƯƠNG X: SINH HOẠT ĐẠI HỘI
CHƯƠNG XI: TÀI CHÁNH, ĐỘNG SẢN, BẤT ĐỘNG SẢN
CHƯƠNG XII: RA KHỎI GIÁO HỘI, BÔI TÊN, TRỤC XUẤT
CHƯƠNG XIII: SỬA ĐỔI HIẾN CHƯƠNG, ĐÌNH CHỈ CÔNG TÁC
CHƯƠNG XIV: TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT
CHƯƠNG XV: TỔNG KẾT